Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut
              41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
              50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              70. Anskaffning av isbrytare
              76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              78. Vissa trafikledsprojekt
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 88 713 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2013 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 412 miljoner euro. Byggkostnaderna uppskattas år 2014 uppgå till ca 301 miljoner euro, varav statsunderstödets andel utgör 30 % motsvarande 90,2 miljoner euro. Den del av anslaget för 2015 som fattas finansieras genom anslag som beviljats tidigare år och som förblivit oanvända.

Understödet för byggande av Västmetron har åren 2011—2014 medfört utgifter för staten till ett belopp av 127,7 miljoner euro. Understöd till ett värde av sammanlagt 110,7 miljoner euro enligt 2014 års kostnadsnivå kommer uppskattningsvis att betalas även åren 2015—2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016Sammanlagt fr.o.m. 2015
    
Förbindelser som ingåtts före år 201588 71320 400109 113

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anslagsbehov som föranleds under projektet32 969
Sammanlagt32 969

2015 budget88 713 000
2014 budget55 744 000
2013 bokslut24 000 000