Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

10. TrafiknätetPDF-versio

Förklaring:Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 78 090 km, bannätets 5 944 km och vattenledernas 16 265 km vid utgången av 2013. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 14,9 miljarder euro för landsvägsnätets del, 4,1 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del. Det finns inga exakta uträkningar över trafiknätets återanskaffningsvärde, men det uppskattas överstiga 50 miljarder euro.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

  år 2013 år 2014 (uppskattning) år 2015 (uppskattning)
       
Vägar 14 863 14 910 14 980
Järnvägar 4 089 4 370 4 650
Vattenleder 196 196 196
Sammanlagt 19 148 19 476 19 826

Det s.k. eftersatta underhållet för landsvägar, järnvägar och farleder uppgår till sammanlagt ca 2,3 miljarder euro. Med eftersatt underhåll avses det belopp som skulle krävas för att återställa trafiklederna i så gott skick att de motsvarar dagens behov. Med gott skick avses en sådan teknisk-ekonomisk nivå på vilken trafikledens servicenivå är tillräcklig i förhållande till trafikledens trafikvolym och betydelse och upprätthållandet av servicenivån inte blir orimligt dyrt. Eftersom användbar infrastruktur alltid kan innehålla delar som är i dåligt skick är det faktiska behovet av reparationer av omfattningen 1 000 miljoner euro, vilket skulle förutsätta tilläggsfinansiering på ca 100 miljoner euro årligen. En del av de konstruktioner som är i dåligt skick inverkar direkt på trafiken i dag och andra indirekt på längre sikt.

Utgifterna för underhållet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till 973 miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 548 miljoner euro inklusive anskaffning av en isbrytare och anskaffning av landområden.

År 2015 inleds sex nya utvecklingsprojekt: rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihia), 1 fasen, rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius, triangelspåret i Riihimäki, utökningen av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen, Bennäs—Jakobstad, elektrifiering, och förflyttningen av Nyslotts djupfarled. Inom bastrafikledshållningen fortsätter de projektprogram som inletts 2014: reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark, mått och massor för den tunga trafiken, råvirkesterminaler samt intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik. Därutöver fortgår det projektprogram som inleddes 2013 för att modernisera styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken.

Kommunikationsministeriet uppställer för Trafikverket preliminärt för 2015 följande verksamhetsmål, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:

Resultatmål 2013
utfall
2014
mål/
prognos
2015
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
Serviceförmåga och kvalitet      
Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1—5) 3,4 .. 3,3
Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5) 3,9 .. 3,8
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1—5) 3,4 3,5 3,6
Fungerande rese- och transportkedjor      
Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min. 6,7 4,0 4,0
Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min. 1,1 1,5 1,5
Väntetid för isbrytarservice, h 3,7 3,5 3,5
Trafikledernas skick      
Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst 360 340 320
Belagda vägar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick (det centrala vägnätet/övriga vägnätet), km, högst 850/4 150 800/5 000 850/6 100
Landsvägs- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst 795 800 860
Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick, km, (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst 49/237 50/300 50/350
Trafiksäkerhet och miljö      
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st. 18 23 15
Effekt av bullerbekämpning inom trafikledshållningen, personer/år 3 300 985 450
Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av trafikledshållningen, km 10,7 5,7 5,0
       
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktivitet och total lönsamhet      
Ökning av arbetets produktivitet, % 0,9 1 1
Ökning av den totala produktiviteten, % 5,4 0,2 0,2

Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro)1)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Omkostnader (01) 83,5 86,1 81,1
— Inkomster av verksamheten 1,2 2,0 1,2
— Omkostnader 84,7 88,1 82,3
— Förvaltning 79,2 82,1 76,2
— FoU 5,5 6,0 6,0
Bastrafikledshållning (20) 978,6 990,5 907,2
Inkomster 94,7 73,5 65,5
— Inkomster av den samfinansierade verksamheten 31,7 18,3 10,6
— Banavgift 43,8 44,3 43,8
— Övriga inkomster 19,2 10,9 11,1
Utgifter 1 073,3 1 064,0 972,7
Dagligt underhåll 372,5 394,0 382,1
— Skötsel 321,7 334,0 317,8
— Användning 50,8 60,0 64,3
Underhåll 411,9 372,4 335,6
— Reparation 68,0 79,0 57,5
— Livscykelhantering 329,7 276,4 263,1
— Egendomsförvaltning 14,2 17,0 15,0
Förbättring 113,4 116,0 74,0
— Investeringar i förbättring av trafikleder 83,9 75,0 46,5
— System för trafikledning 9,5 23,0 16,0
— Planering 20,0 18,0 11,5
Trafiktjänster 175,5 181,6 181,0
— Informations- och styrningstjänster för trafiken 67,4 74,6 79,3
— Isbrytning 53,7 50,0 49,0
— Landsvägsfärjetrafik 49,8 50,0 48,2
— Sjökartläggning 4,6 7,0 4,5
Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79) 589,7 568,6 548,3
Anskaffning av isbrytare (70) 27,0 46,0 55,0
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76) 25,6 35,0 35,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77) 369,3 393,6 338,5
Vissa trafikledsprojekt (78) 120,8 25,0 22,0
Livscykelsfinansieringsprojekt (79) 47,0 69,0 97,8
Nettoutgifter sammanlagt 1 651,8 1 645,2 1 536,5
       
Bruttoutgifter sammanlagt 1 747,7 1 720,7 1 603,2

1) Produktgrupperna för bastrafikledshållningen har ändrats fr.o.m. 2014.

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

  2013
utfall
2014
uppskattning
förändring 2015
uppskattning
förändring
           
Verksamhet som täcks med farledsavgifter          
Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton 94 617 95 000 0,4 % 96 000 1,1 %
Passagerartrafik, mn resenärer 18,2 18,4 1,1 % 18,5 0,5 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro 81 926 82 745 1,0 % 42 628 -48,5 %
Övriga intäkter, 1 000 euro 1 578 500 -68,3 % 500 0,0 %
Kostnader, 1 000 euro 91 444 84 318 -7,8 % 90 318 7,1 %
Kostnadsmotsvarighet 91,3 % 98,7 % 7,4 %-enh 47,8 % -50,9 %-enh

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 060 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikverket utvecklar sin verksamhet särskilt med hänsyn till trafiksystemet i sin helhet genom att förbättra samverkan mellan trafikformerna och deras lönsamhetsförutsättningar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 84 696 88 154 82 260
Bruttoinkomster 1 207 2 000 1 200
Nettoutgifter 83 489 86 154 81 060
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 156    
— överförts till följande år 23 022    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -115
Indexhöjning av hyresutgifterna 61
Löneglidningsinbesparing -113
Lönejusteringar 266
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -413
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -3 162
Ytterligare besparing i omkostnaderna -958
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) -300
Nivåförändring -360
Sammanlagt -5 094

2015 budget 81 060 000
2014 budget 86 154 000
2013 bokslut 86 355 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 907 159 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem, planering, styrning av och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen

2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till sådana projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas

1) att för en femårig avtalsperiod ingå avtal för upphandling av traditionella isbrytningstjänster så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 135 miljoner euro

2) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har 43,8 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiftens grundavgift. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 5,45 miljoner euro i banskatt under moment 11.19.03.

Trafikverket har ingått ett mångårigt serviceavtal med Arctia Icebreaking Ab när det gäller isbrytningstjänster. Avtalet gäller s.k. traditionella isbrytare. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 oktober 2015. Trafikverket avser utnyttja båda de femåriga optionerna som hänför sig till avtalet. Kostnaderna för en avtalsperiod på fem år är högst 135 miljoner euro. Bränslekostnaderna ersätts i enlighet med den faktiska förbrukningen genom ett separat avtal. Grundavgiften enligt avtalet är vintern 2015—2016 ca 26 miljoner euro och uppskattningen av bränslekostnaderna 7,5 miljoner euro.

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Med anslagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. Enligt landsvägslagen omfattar väghållningen planering, byggande och underhåll av landsvägar samt trafikförvaltning. Med byggande av landsväg avses anläggande av ny väg och förbättring av väg. Enligt banlagen avses med banhållning planering, förvärv, byggande, förvaltning och underhåll av en järnväg och fast egendom som hänför sig till den samt förbättring av en befintlig järnväg. Med byggande av järnväg avses anläggande av ny järnväg och förbättring av befintlig järnväg.

Farledshållning indelas i dagligt underhåll, upprätthållande, förbättring och trafiktjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Dagligt underhåll är skötsel och användning, medan upprätthållande är reparationer, livscykelhantering och egendomsförvaltning. Förbättring är investeringar för förbättring av trafikleder (mindre byggnadsobjekt), trafikledningssystem och planering som föregår projektplaneringen. Trafiktjänsterna omfattar trafikstyrning och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafik och sjökartläggning. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till 60 % bunden till över ettåriga indexbundna avtal.

Till dagligt underhåll beräknas det gå 382 miljoner euro. Det dagliga underhållet består av skötsel och användning av trafiknätet. Genom skötseln av farleder (318 miljoner euro) tryggas den dagliga framkomligheten i trafiknätet. Driftsutgifterna (64 miljoner euro) utgörs av energi för farlederna med utrustning och stödtjänster för el- och IKT-system. Finansieringsnivån sjunker något (3 %) jämfört med 2014 års nivå.

Till underhåll används 341 miljoner euro. Vid underhåll repareras skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyas konstruktioner med försvagad funktion. Genom underhåll säkras konstruktionernas funktion under deras livscykel. Underhåll är skötsel som uppdelas i perioder och som görs med 5—30 års intervaller allt efter konstruktionernas användning och hållfasthet. Underhåll består av reparationer, livscykelhantering och egendomsförvaltning. Reparationerna (58 miljoner euro) är akuta åtgärder på enskilda objekt. Livscykelhantering (258 miljoner euro) är systematisk reparation och modernisering av en större del av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt inkl. projektprogrammet för reparation av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (5 miljoner euro) och underhåll av de system som behövs inom bastrafikledshållningen. Genom åtgärderna förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick och förbättras trafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. Med anslaget för egendomsförvaltningen (15 miljoner euro) underhålls de produktionsfastigheter som behövs för trafikledshållning och moderniseras basdatasystemen. Finansieringsnivån sjunker med 42 miljoner euro (11 %).

För förbättringar används 80 miljoner euro och genom dem upprätthålls trafikledernas servicenivå på den nivå som den ökade trafiken eller ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom investeringarna för förbättring av trafiklederna (47 miljoner euro) finansieras mindre byggnadsobjekt med tillhörande projektplanering. Dessa omfattar bl.a. projektprogrammet för råvirkesterminalerna (7 miljoner euro), projektprogrammet för höjning av måtten och vikten för tunga fordon (10 miljoner euro) samt intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik (15 miljoner euro). Trafikledningssystemen (16 miljoner euro) är att i mindre skala förnya de system som trafikcentralerna använder, inkl. det förnyande av styrsystemen för trafiken som inleddes 2013 (8 miljoner euro). Planeringen (12 miljoner euro) är förprojektering och allmänprojektering, som föregår projektplaneringen, och planeringen av trafiksystem och behovsutredningar. Finansieringsnivån sjunker med 39 miljoner euro (35 %).

För trafiktjänster används 181 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation (79 miljoner euro), isbrytning (49 miljoner euro), landsvägsfärjetrafik (48 miljoner euro) och sjökartläggning (4,5 miljoner euro). Genom åtgärderna främjas säkerheten, framkomligheten och miljömedvetenheten i trafiken och för transporterna och mobiliteten. Utgifterna för trafikstyrning och trafikinformation utgörs främst av bantrafikcentralens, vägtrafikcentralernas och VTS-centralernas köpta tjänster. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 480 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifter i enlighet med lagen om farledsavgift uppskattas vara 47,8 % år 2015. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Utgifterna för landsvägsfärjetrafiken utgörs av trafik med frigående färjor och vajerfärjor. Sjökartläggning omfattar utgifter för sjömätning och tillverkning av sjökort. Finansieringsnivån bibehålls på 2014 års nivå.

De preliminära resultatmålen gäller serviceförmåga och kvalitet, rese- och transportkedjornas funktion, trafikledernas skick, trafiksäkerhet, miljöns tillstånd samt produktivitet och total lönsamhet. Serviceförmågan och kvaliteten mäts genom undersökningar av kundtillfredsställelsen som ordnas minst vartannat år och som medborgare, näringslivet, intressenter och tjänsteleverantörer deltar i, och målet är att tillfredsställelsen ska vara minst nöjaktig även om tillfredsställelsen kan sjunka då vägnätet försämras. För att trygga funktionen för rese- och transportkedjorna koncentrerar man uppmärksamheten på att förbättra punktligheten inom tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbrytartjänster.

De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att det centrala vägnätets skick i huvudsak bibehålls. Det övriga belagda vägnätets och grusvägarnas skick försämras avsevärt, vilket leder till allt fler hastighets- och viktbegränsningar. Antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick och de trafikbegränsningar som föranleds av banhållningen ökar, särskilt på det trafiksvaga bannätet. Vägtrafikens säkerhet förbättras genom skötselåtgärder och reglering i tätorterna och säkerheten i järnvägstrafiken förbättras genom plankorsningsarrangemang. Handelssjöfartens säkerhet förbättras genom att fler farleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras. Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattenskydd och bullerbekämpning. Även grundvattenområdena skyddas genom att vägsalt som används för halkbekämpning ersätts med kaliumformiat inom dessa områden. Produktiviteten och den totala lönsamheten i trafikledshållningen förbättras.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2013—2015 (mn euro)

  2013 utfall 2014 ordinarie budget 2015 budgetprop.
  bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter
                   
Väghållning 584 24 560 578 16 562 521 11 510
Banhållning 392 60 333 393 56 337 364 53 311
Farledshållning 89 3 86 93 1 92 87 1 86
Sammanlagt 1 065 87 978 1 064 74 990 972 65 907

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsbidrag till Mobilia (överföring till moment 31.01.40) -350
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring från moment 31.10.77) 8 000
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring från moment 31.10.77) 5 000
Råvirkesterminaler (överföring från moment 31.10.77) 7 000
Åtgärder som stöder tillväxt och sysselsättning 30 000
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -35
Omfördelning 30 000
Sparbeslut -100 000
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) -360
Nivåförändring -62 580
Sammanlagt -83 325

2015 budget 907 159 000
2014 II tilläggsb. 500 000
2014 I tilläggsb. 25 954 000
2014 budget 990 484 000
2013 bokslut 969 235 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 88 713 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2013 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 412 miljoner euro. Byggkostnaderna uppskattas år 2014 uppgå till ca 301 miljoner euro, varav statsunderstödets andel utgör 30 % motsvarande 90,2 miljoner euro. Den del av anslaget för 2015 som fattas finansieras genom anslag som beviljats tidigare år och som förblivit oanvända.

Understödet för byggande av Västmetron har åren 2011—2014 medfört utgifter för staten till ett belopp av 127,7 miljoner euro. Understöd till ett värde av sammanlagt 110,7 miljoner euro enligt 2014 års kostnadsnivå kommer uppskattningsvis att betalas även åren 2015—2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 Sammanlagt fr.o.m. 2015
       
Förbindelser som ingåtts före år 2015 88 713 20 400 109 113

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslagsbehov som föranleds under projektet 32 969
Sammanlagt 32 969

2015 budget 88 713 000
2014 budget 55 744 000
2013 bokslut 24 000 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfälten i Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michel samt för utgifter för underhåll. Investeringsunderstödet får vara högst 90 % av investeringsutgifterna. Det sammanlagda beloppet av andra understöd får vara högst 70 % av driftsutgifterna. Understöden beviljas för kostnaderna utan mervärdesskatt.

Förklaring:Avsikten är att det år 2015 av anslaget ska användas 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 000 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för att understödja underhåll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver.

Statsbidraget inriktas i första hand på stöd till användning och underhåll av färjor samt i viss mån till vägförbättringar. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar.

Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro.

Understöd beviljas bara för förbättring av de broar och stora vägtrummor som med tanke på framkomligheten på vägen är mest brådskande eller för reparation av skador på vägen. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna. För sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör bidragets andel för närvarande ca 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 och 20 %. År 2015 kan bidrag endast beviljas enskilda vägförbättringsobjekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -2 000
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -5 000

2015 budget 3 000 000
2014 budget 8 000 000
2013 bokslut 9 000 000

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

För anskaffning av en isbrytare bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats 2013 till den del som fullmakten inte har använts.

Förklaring:Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. I budgeten för 2013 har en fullmakt på 125 miljoner euro beviljats för anskaffning av en isbrytare. Fullmakten justerades till 128 miljoner euro i den femte tilläggsbudgeten för 2013. Vid dimensioneringen av fullmakten har ett belopp på ca 123 miljoner euro beaktats som anskaffningskostnad för en standardisbrytare och ett belopp på ca 5 miljoner euro beaktats som kostnad för oljebekämpningsutrustning. Utgifterna för underhåll, bemanning och drift av Murtaja finansieras under moment 31.10.20 från och med 2016. Utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras från moment 35.10.20. Behovet av tilläggsfinansiering under momentet är 500 000 euro från och med att fartyget tas i drift.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter till ett belopp av 55,0 miljoner euro 2015.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projektet framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behov av anslag som justeringen av fullmakten medför 3 000
Nivåförändring 6 000
Sammanlagt 9 000

2015 budget 55 000 000
2014 budget 46 000 000
2013 bokslut 27 000 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum

4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011).

Förklaring:Avsikten är att 28 440 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 6 540 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.


2015 budget 34 997 000
2014 budget 34 997 000
2013 bokslut 25 574 174

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 338 501 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya trafikledsprojekt: Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten).

Nya trafikledsprojekt

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasen 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Triangelspåret i Riihimäki 10 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 150 000 000
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering 4 000 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår):

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Vägprojekt  
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Rv 4 vid Kemi inklusive broar 74 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Rv 6 vid Joensuu 47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg 55 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 75 500 000
E18 Forsby—Kotka separat projekt 33 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Lv 148 förbättring vid Kervo 13 000 000
Rv 3 en planskild anslutning i Arolammi 6 000 000
Stamväg 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
   
Banprojekt  
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 24 000 000
Ilmala bangård 115 000 000
Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle 50 000 000
Ringbanan 489 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster 40 000 000
   
Vattenledsprojekt  
Havsfarleden till Jakobstad 11 400 000
Havsfarleden till Nystad 11 000 000
Havsfarleden till Raumo 20 000 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen 20 000 000
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen 80 000 000

Förklaring:Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
E18 Fredrikshamns omfartsväg Budget 2011 2015 180,0 5,2 155,3 11,2 13,5
Rv 8 Smedsby omfartsväg Budget 2011 2014 55,0   51,0 4,0 -
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg Budget 2011 2016 75,5 2,8 41,1 24,6 9,8
E18 Forsby—Kotka separat projekt Budget 2012 2015 33,0 16,4 21,0 12,0 -
Rv 8 Åbo—Björneborg Tilläggsbudg. 2013 2018 92,5 2,5 33,1 33,5 25,9
Anslutningsförbindelser för Västmetron Tilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 2014 2015 19,9 6,8 8,0 9,9 2,0
Rv 4 vid Rovaniemi Budget 2014 2016 25,0 2,0 5,0 14,0 4,0
Rv 5 vid S:t Michel Budget 2014 2017 27,0 3,0 2,0 10,0 12,0
Lv 101 förbättring av Ring I Budget 2014 2018 32,0   6,0 5,5 20,5
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand Tilläggsbudg. 2014 2018 76,0   1,5 3,0 71,5
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius II tilläggsbudg. för 2014 2017 15,0   1,5 8,5 5,0
               
Banprojekt              
Ringbanan Budget 2009/Tilläggsbudg. 2013/Tilläggsbudg. 2014 2015 489,0 22,5 474,7 14,3 -
Österbottenbanan Budget 2011/III tilläggsbudg. för 2011 2017 674,0   414,2 166,7 93,1
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster Budget 2014 2020 40,0   5,0 4,0 31,0
               
Vattenledsprojekt              
Havsfarleden till Jakobstad Budget 2009 2015 11,4   9,3 2,1 -
Havsfarleden till Raumo II tilläggsbudg. för 2014 2017 20,0   1,0 - 19,0
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Planering av Centrumslingan Budget 2012 2016   6,8 27,0 2,0 11,0
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 8,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 850,3 68,0 1 255,2 324,8 313,3
               
Nya trafikledsprojekt              
Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), 1 fasen Budget 2015 2017 27,0     2,0 25,0
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius Budget 2015 2017 15,0     2,7 12,3
Triangelspåret i Riihimäki Budget 2015 2016 10,0   - 4,5 5,5
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2019 150,0   - 2,0 148,0
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering Budget 2015 2017 4,0     0,5 3,5
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2018 40,0     2,0 38,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt     246,0   - 13,7 232,3
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt     2 096,3 68,0 1 255,2 338,5 545,6

Fullmakterna att ingå avtal för sådana pågående projekt som inte inbegriper projektplanering och som beviljas anslag i denna budget uppgår till sammanlagt 1 850,3 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 68,0 miljoner euro. Fram till utgången av 2014 beräknas den kumulativa användningen av projektens anslag vara sammanlagt 1 228,2 miljoner euro. År 2015 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 324,8 miljoner euro i anslag. De nya projekten beräknas föranleda staten utgifter på sammanlagt 13,7 miljoner euro år 2015. Planeringen av trafikledsprojekten medför dessutom utgifter till ett belopp av sammanlagt 10,0 miljoner euro.

Av anslaget på 338,5 miljoner euro under momentet utgör 326,8 miljoner euro statlig medfinansiering. År 2015 är de externa finansieringsandelarna ca 11,7 miljoner euro, vilket har beaktats under moment 12.31.10.

Som justeringar av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut föreslås

Österbottenbanan

Projekten för slutförande av andra etappen för förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska sammanfördes till ett projekt för Österbottenbanan för att trygga synergieffekten och reducera fördröjningar i trafiken med en fullmakt på 654 miljoner euro i budgeten för 2014. I denna budget justeras den fullmakt på 654 miljoner euro som beviljats projektet med 20 miljoner euro till 674 miljoner euro. Justeringen föranleds av ett större behov av grundlig reparation av järnvägsbroar i dåligt skick än beräknat och av en högre prisnivå för överbyggnadsarbeten än beräknat.

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela), första fasen

I den första fasen av projektet byggs en planskild anslutning mellan rv 3 och rv 18 i Maunula och genomförs vägarrangemang i anknytning till det, bl.a. så att två farliga korsningar med trafikljus kan elimineras från riksvägarna. Dessutom genomförs anslutningsarrangemang i Ratinkylä och förbättras den lätta trafikens förbindelser. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius

Syftet med projektet är att förbättra smidigheten i trafiken närmast i stadsregionen kring Uleåborg och även att förbättra trafiksäkerheten på hela sträckan. Inom projektet har man gjort en omvärdering, som visade att de mest kostnadseffektiva objekten finns i Uleåborg och Kajana. Projektet omfattar i Uleåborg närmast förbättrandet av riksväg 22 på sträckan Joutsentie–Iinatti. Dessutom görs på flera ställen längs med hela sträckan små trafikarrangemang som förbättrar säkerheten. Kostnadsberäkningen för projektet är 15,0 miljoner euro i fråga om statens utgifter (MAKU-index 150, 2005=100). Dessutom omfattar projektet finansieringsandelar för kommunernas egna arbeten. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är ca 2,8.

Triangelspåret i Riihimäki

Syftet med projektet är att effektivisera godstrafiken. Projektet går ut på att det mellan banan till Kouvola och banan till Tammerfors byggs ett ca 1,2 km långt triangelspår i Riihimäki som möjliggör för godstågen att röra sig direkt och flexibelt mellan de livligast trafikerade rangerbangårdarna. Projektet möjliggör också persontrafik utan byten. Kostnadsberäkningen för projektet är 10 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 2,8.

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen

Syftet med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för järnvägstrafiken genom att utöka förmedlingskapaciteten på banavsnittet. Projektet genomförs i två faser. Under den första fasen ska man förbättra tågtrafikens funktionssäkerhet och minska antalet fördröjningar som beror på störningar och exceptionella situationer. Projektet omfattar utbyggnaden av ytterligare spår på sträckan Kyrölä—Purola, spår- och växelarrangemang samt iståndsättning av plattformer (bl.a. i Riihimäki). Utbudet på regelbunden tågtrafik kan på sträckan Helsingfors—Riihimäki utökas med två tågpar i timmen vid sidan av de nuvarande två. Utbudet på tågtrafik kan utökas avsevärt först efter det att de övriga spår som byggs under den andra fasen har färdigställts. Kostnadsberäkningen för projektet är 150,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,2.

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering

Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och att minska de skadliga utsläppen från transporter. Inom projektet elektrifieras banavsnittet Bennäs—Jakobstad—Alholmen (11 km) och de banarbeten som krävs för elektrifieringen. Kostnadsberäkningen för projektet är 4,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 3,9.

Förflyttning av Nyslotts djupfarled

Inom projektet förflyttas djupfarleden till Saimen så att den i Nyslott går via Laitaatsalmi. Laitaatsalmi breddas och rätas ut till att motsvara djupfarledstrafikens behov och på rv 14 byggs fasta broar med en underfartshöjd på 24,5 meter. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,5.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Oavslutade trafikledsprojekt 314 801 178 727 75 415 39 000 607 943
Nya trafikledsprojekt 13 700 66 500 70 500 95 300 246 000
Utgifter sammanlagt 328 501 245 227 145 915 134 300 853 943

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 360 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring till moment 31.10.20) -8 000
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -72 001
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring till moment 31.10.20) -5 000
Råvirkesterminaler (överföring till moment 31.10.20) -7 000
Ändring i externa finansieringsandelar -1 139
Omfördelning 38 000
Sammanlagt -55 140

2015 budget 338 501 000
2014 II tilläggsb. 48 000 000
2014 I tilläggsb. 16 500 000
2014 budget 393 641 000
2013 bokslut 369 303 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 22 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de efterfinansierade projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
             
Oavslutade trafikledsprojekt            
Vägprojekt            
Rv 12 Tammerfors strandled Budget 2012/Tilläggsbudg. 2013 2017 61,0 - 5,0 56,0
E18 Ring III, 2 fasen Budget 2013/Tilläggsbudg. 2013 2016 110,0 22,0 17,0 51,0
Sammanlagt     171,0 22,0 22,0 107,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 22 000 56 000 58 000 - 136 000

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 41,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -3 000

2015 budget 22 000 000
2014 budget 25 000 000
2013 bokslut 120 827 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 97 750 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansiering i alla livscykelprojekt. År 2015 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I tilläggsbudg. för 2004 2008 700,0 244,0 41,3 414,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 39,8 54,5 555,7
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 3,0 2,0 655,0
Sammanlagt     2 010,0 286,8 97,8 1 625,4

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 97 800 106 000 101 200 1 418 300 1 723 300

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 686,1 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behov av anslag som behövs för att projekten kan fortsätta 28 750
Sammanlagt 28 750

2015 budget 97 750 000
2014 budget 69 000 000
2013 bokslut 47 000 000