Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              40. Vissa statsunderstöd
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

Förklaring:Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser med hjälp av hållbara lösningar.

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 360 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.

Förklaring:Kommunikationsministeriet uppställer för sin verksamhet för 2015 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:

Produktion och kvalitetsledning

  • — Verksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas fortsatt på ett sätt som främjar såväl de samhälleliga verkningarna inom sektorn som resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
  • — Lagstiftningsarbetet uppfyller statsrådets kvalitetskrav.
Funktionell effektivitet
  • — Helhetsproduktiviteten ökar årligen med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 359 20 801 20 440
Bruttoinkomster 333 80 80
Nettoutgifter 20 026 20 721 20 360
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 252    
— överförts till följande år 6 957    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -29
Indexhöjning av hyresutgifterna 32
Löneglidningsinbesparing -28
Lönejusteringar 67
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -104
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -58
Ytterligare besparing i omkostnaderna -241
Sammanlagt -361

2015 budget 20 360 000
2014 budget 20 721 000
2013 bokslut 20 731 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 660 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 506
Sammanlagt 506

2015 budget 1 660 000
2014 budget 1 154 000
2013 bokslut 720 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 353 581 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -4 737
Nivåförändring -25 120
Sammanlagt -29 857

2015 budget 353 581 000
2014 budget 383 438 000
2013 bokslut 418 339 932

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 978 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationssektorn samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter. Anslaget får dessutom användas för bidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo.

Förklaring:Anslaget är avsett för understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn samt till täckandet av kostnaderna för bistående vid myndighetsuppgifter. Anslaget får användas till att betala bidrag till projekt som främjar utvecklingen av digitala tjänster och säker användning av dem, självregleringsåtgärder och kommunikationsfärdigheter. Avsikten är att 2015 anvisa Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000 euro för grundlig renovering och utbyggnad av Mobilia centralhus.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Museer inom trafik- och kommunikationssektorn 385 000
Stiftelsen Mobilia 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000
Sammanslutningar inom trafiksektorn 25 000
Informationssamhällsprojekt 84 000
Sammanlagt 978 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsbidrag till Mobilia (överföring från moment 31.10.20) 350
Nivåförändring -400
Sammanlagt -50

2015 budget 978 000
2014 budget 1 028 000
2013 bokslut 622 000