Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

01. RänteinkomsterPDF-versio

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet beräknas inflyta 15 900 000 euro.

Förklaring:Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.


2015 budget 15 900 000
2014 budget 21 000 000
2013 bokslut 19 675 758

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 87 000 000 euro.

Förklaring:I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats staterna Island och Grekland, grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån, Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.


2015 budget 87 000 000
2014 budget 93 000 000
2013 bokslut 101 754 205

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta 6 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgör inkomster enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Under momentet antecknas som inkomster de ränteinkomster som inflyter genom placering av den del av statens kassareserver som överstiger det dagliga behovet.

  2013 2014
budget
2015
budgetprop.
       
Medelkassa, mn euro 8 500 7 000 6 500
Genomsnittlig räntenivå, % 0,1 0,2 0,10

Momentets utfall kan i väsentlig grad avvika från prognosen, eftersom räntenivån för framtida placeringar och framtida operationer inom skuldhanteringen inte är kända på förhand.


2015 budget 6 500 000
2014 budget 11 000 000
2013 bokslut 7 463 738

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter

Under momentet beräknas inflyta 29 200 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten får ränteinkomster av pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som den betalat genom Vilma-kostnadsfördelningen samt av förskott på kostnadsfördelningen som den betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning 784/2010.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.


2015 budget 29 200 000
2014 budget 24 800 000
2013 bokslut 18 831 785