Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 970 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (636/2013), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) samt gruvlagen (621/2011).


2015 budget 2 970 000
2014 budget 2 700 000
2013 bokslut 3 263 356

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 42 327 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 43 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.


2015 budget 42 327 000
2014 budget 36 327 000
2013 bokslut 35 978 338

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring:I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för Fastlandsfinland under programperioden 2007—2013.

Inkomsterna för programperioden 2014—2020 består av förskottsbetalningar för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats.

Beräknade inkomster (euro)

   
Programperioden 2007—2013  
ERUF 8 000 000
ESF 2 000 000
ERUF och ESF sammanlagt 10 000 000
   
Programperioden 2014—2020  
ERUF 35 000 000
ESF 25 000 000
ERUF och ESF sammanlagt 60 000 000
   
Alla sammanlagt 70 000 000

2015 budget 70 000 000
2014 budget 247 000 000
2013 bokslut 290 524 290

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 68 500 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Inkomster för Innovationsfinansieringsverket Tekes 1 500 000
Royaltyinkomster 3 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder 12 500 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter 50 000 000
Övriga inkomster 500 000
Sammanlagt 68 500 000

Under momentet inflyter inkomster av att Innovationsfinansieringsverket Tekes deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalts som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på lagen om utsläppshandel (311/2011) samt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010.


2015 budget 68 500 000
2014 budget 70 900 000
2013 bokslut 121 227 165