Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
              31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
              50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden
              99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 970 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (636/2013), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) samt gruvlagen (621/2011).


2015 budget2 970 000
2014 budget2 700 000
2013 bokslut3 263 356

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 42 327 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 43 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.


2015 budget42 327 000
2014 budget36 327 000
2013 bokslut35 978 338

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring: I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2015 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för Fastlandsfinland under programperioden 2007—2013.

Inkomsterna för programperioden 2014—2020 består av förskottsbetalningar för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats.

Beräknade inkomster (euro)

  
Programperioden 2007—2013 
ERUF8 000 000
ESF2 000 000
ERUF och ESF sammanlagt10 000 000
  
Programperioden 2014—2020 
ERUF35 000 000
ESF25 000 000
ERUF och ESF sammanlagt60 000 000
  
Alla sammanlagt70 000 000

2015 budget70 000 000
2014 budget247 000 000
2013 bokslut290 524 290

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 68 500 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Inkomster för Innovationsfinansieringsverket Tekes1 500 000
Royaltyinkomster3 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder12 500 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter50 000 000
Övriga inkomster500 000
Sammanlagt68 500 000

Under momentet inflyter inkomster av att Innovationsfinansieringsverket Tekes deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalts som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på lagen om utsläppshandel (311/2011) samt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010.


2015 budget68 500 000
2014 budget70 900 000
2013 bokslut121 227 165