Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              44. (12.30.43 och 44) Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

04. Andra inkomster från EUPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 492 000 euro.

Förklaring: Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

 Inkomster €Moment
   
Tillsynen över kommersiellt fiske och spårbarhetssystem för fiske- och vattenbruksprodukter, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförordning nr 404/20112 052 00030.40.62
Veterinärmedicin EEG 414/90, varav355 000 
— TSE-, AI- och BT-programmen145 00030.20.02
— Rabies-programmet210 00030.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder (EG) nr 1290/200585 00030.20.02

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförordning och som riktas till 2013 och 2014 års utgifter för den tillsyn över kommersiellt fiske och de spårbarhetssystem som EU förutsätter och som inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens åtgärdsprogram. I fråga om de utgifter som räknas som berättigande till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %. År 2015 intäktsförs uppskattningsvis 2 052 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2013 och 2014 års utgifter och på samma tillämpningsförordning av kommissionen.

Dessutom intäktsförs under momentet inkomsterna från EU för TSE-, AI-, BT- och Rabies-programmen samt stödet för växtskyddsåtgärder, vilka medfinansieras av EU. Dessa inkomster har tidigare intäktsförts från moment 12.30.01.


2015 budget2 492 000
2014 budget475 000
2013 bokslut