Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              44. (12.30.43 och 44) Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 534 003 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 966 000 euro. När 2 963 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 003 000 euro inflyta under momentet.

De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet. Systemet med mjölkkvoter läggs ned den 1 april 2015.

I inkomsterna under momentet har som avdrag beaktats att EU-finansieringen av TSE-, AI-, BT- och Rabies-programmen samt stödet för växtskyddsåtgärder inte längre sker från EGFJ. EU-andelarna för dessa program intäktsförs från och med 2015 under moment 12.30.04.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

 Sammanlagt mn €Motsvarande utgifter
under moment
   
I budgeten  
EU-inkomststöd525,00030.20.41
EU-marknadsstöd6,00030.20.41
Producentorganisationerna2,20030.20.46
Honungsproduktion0,10330.20.46
Främjande av avsättningen0,70030.20.46
Sammanlagt534,003 
   
Till interventionsfonden för jordbruket2,963I interventionsfonden
för jordbruket
Alla sammanlagt536,966 

2015 budget534 003 000
2014 budget535 888 000
2013 bokslut532 907 277