Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
              10. Tullens inkomster
              11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
              12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
              13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
              20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center
              25. Inkomster av metallmynt
              50. Överföring från statens pensionsfond
              51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
              52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier
              60. Premie för främjande av arbetarskydd
              87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden
              92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
              93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
              99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Tullens inkomster

Under momentet beräknas inflyta 4 013 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

  
Offentligrättsliga prestationer1 980 000
Företagsekonomiska prestationer480 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter153 000
Övriga inkomster av blandad natur1 400 000
Sammanlagt4 013 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 4522 5602 460
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 3152 5782 315
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)137-18145
Kostnadsmotsvarighet, %10699106

En del av Tullens offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden
  • — vissa registreringsbeslut och
  • — övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier.

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %125,3106,5126,6

2015 budget4 013 000
2014 budget4 162 000
2013 bokslut3 962 759

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 141 097 000 euro.


2015 budget141 097 000
2014 budget144 836 000
2013 bokslut142 652 999

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 27 028 000 euro.


2015 budget27 028 000
2014 budget27 744 000
2013 bokslut27 326 386

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 21 531 000 euro.


2015 budget21 531 000
2014 budget22 101 000
2013 bokslut21 768 477

20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center

Under momentet beräknas inflyta 3 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på intäktsföring periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar i Statens informations- och kommunikationstekniska center.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.20.10.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget3 200 000
2014 budget1 100 000

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 20 000 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

  
Inkomster av verksamheten26 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten6 050 000
Nettoinkomster20 000 000

2015 budget20 000 000
2014 budget25 000 000
2013 bokslut13 727 802

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 2 274 512 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Om överföringen föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond (1297/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond. Avsikten är att överföringen från fonden ska höjas i överensstämmelse med regeringens plan för de offentliga finanserna av den 3 april 2014.


2015 budget2 274 512 000
2014 budget1 732 000 000
2013 bokslut1 678 298 078

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 170 300 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2015 (2519).


2015 budget170 300 000
2014 budget152 418 000
2013 bokslut131 636 579

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 19 846 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

  
Olycksfall (olycksfallsavgifter)16 500 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring1 300 000
Gamla affärsverk46 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän550 000
Trafikskador1 450 000
Sammanlagt19 846 000

I inkomstposten har beaktats att antalet anställda vid staten minskar samt att Forststyrelsens ansvarsavgift slopas.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget19 846 000
2014 budget20 410 000
2013 bokslut18 871 188

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 920 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.


2015 budget920 000
2014 budget900 000
2013 bokslut900 107

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden

Under momentet beräknas inflyta 1 100 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond. Enligt propositionen ska statens säkerhetsfond läggas ned och dess tillgångar intäktsföras till budgetekonomin.


2015 budget1 100 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 46 300 000 euro.

Förklaring: Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

Enligt EU:s budgetram för 2014—2020 sänks medlemsstaternas uppbördsprovisioner till 20 procent. Beslutet kräver ännu ett nytt beslut om egna medel, som inte väntas träda i kraft under 2015.


2015 budget46 300 000
2014 budget52 000 000
2013 bokslut42 556 912

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 900 000 euro.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.


2015 budget2 900 000
2014 budget2 500 000
2013 bokslut920 770

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 18 820 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (1295/2006)

5) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

  
Försäkringsersättningsregresser2 800 000
Arv som tillfallit staten4 000 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser7 500 000
Återbetalda pensioner800 000
Lånefordringar hos investeringsfonder20 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång100 000
Övriga inkomster 3 600 000
Sammanlagt18 820 000

2015 budget18 820 000
2014 budget18 120 000
2013 bokslut22 955 461