Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
              01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
              20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
              99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

27. Försvarsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %0,7-2,0-2,0
Städtjänster   
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %1,0-1,0-1,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %414545
Tekniska tjänster   
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %727075
Energitjänster   
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3uppvärmd volym37,837,537,1
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3elektrifierad volym15,815,815,6
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3uppvärmd volym858584
Miljötjänster   
Mängden blandavfall, %525040
Mängden koldioxidutsläpp, kgCO2 / MWh235227219
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %   
— värme, köp323133
— värme, egen produktion101115
— elektricitet303030
Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Fastighetsskötsel   
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen2,802,772,59
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga0,20,20,1
Städtjänster   
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen1,31,251,17
Städyta (mn städm2), övriga0,10,110,08
Tekniska tjänster   
Årsreparationsprojekt (st.)1 4001 400950
Särbeställningsprojekt (st.)942800400
Projekt för små investeringar (st.)156200200
Energitjänster   
Levererad värme (MWh)346 193344 500316 000
Levererad el (MWh)266 065257 000243 000
Levererat vatten (1 000 m3)1 0971 0601 010
Miljömål   
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.222
Nya avfallshanteringsplaner, st.222
Byggentreprenadtjänster   
Färdigställda projektplaner, st.282025
Färdigställda projekt, st.262525
Kundtillfredsställelse (1—5)4,03,93,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,53,53,5
— kvinnor3,53,53,5
— män3,53,53,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoinkomster166 986156 588144 252
Bruttoutgifter166 960156 580144 244
Nettoinkomster2688

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten166 986156 588144 252
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten166 960156 580144 244
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)2688
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

2015 budget8 000
2014 budget8 000
2013 bokslut26 350

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)

  
Bruttoinkomster 
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter4 915 000
Bruttoutgifter 
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom4 897 000
Nettoinkomster18 000

2015 budget18 000
2014 budget18 000
2013 bokslut18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 390 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.


2015 budget2 390 000
2014 budget4 200 000
2013 bokslut4 313 633