Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde13 02717 26059 43042 170244
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde13 02717 26059 43042 170244
25.Justitieministeriets förvaltningsområde110 77196 160125 75029 59031
10.Domstolarnas inkomster34 62427 01031 4004 39016
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster22 20022 2000
20.Utsökningsavgifter75 92769 00072 0003 0004
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2201501500
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde31 93218 59914 920-3 679-20
98.Inkomster från EU 18 73018 14914 470-3 679-20
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde13 2024504500
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde4 3584 2262 416-1 810-43
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster26880
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter1818180
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde4 3144 2002 390-1 810-43
28.Finansministeriets förvaltningsområde2 105 5782 203 2912 751 567548 27625
10.Tullens inkomster3 9634 1624 013-149-4
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna142 653144 836141 097-3 739-3
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna27 32627 74427 028-716-3
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna21 76822 10121 531-570-3
20.Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center1 1003 2002 100191
25.Inkomster av metallmynt13 72825 00020 000-5 000-20
(27.)Ramreservering för it-inkomster0
(28.)Ramreservering för justering av avgifter som staten tar ut0
50.Överföring från statens pensionsfond1 678 2981 732 0002 274 512542 51231
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar131 637152 418170 30017 88212
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier18 87120 41019 846-564-3
60.Premie för främjande av arbetarskydd900900920202
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden1 1001 1000
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel42 55752 00046 300-5 700-11
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter9212 5002 90040016
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde22 95518 12018 8207004
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde575 107565 111565 4193080
70.Inkomster från studiestödsverksamheten24 73520 30020 3000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel535 335540 811541 1193080
99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde15 0374 0004 0000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde886 219618 9651 131 475512 51083
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket532 907535 888534 003-1 8850
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling312 34345 000556 000511 0001136
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen7 5884 0005 0001 00025
04.Andra inkomster från EU04752 4922 017425
20.Statens andel av inkomsten av totospel9931 1201 080-40-4
32.Växtförädlingsavgifter193380280-100-26
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 9072 5002 90040016
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv4425005000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur3 8623 4003 4000
44.Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter 8 9219 4629 5801181
45.Jaktvårdsavgifter10 16110 24010 2400
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde5 9026 0006 0000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde28 99617 76616 753-1 013-6
10.Trafikverkets inkomster28 94517 71616 143-1 573-9
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde51506105601120
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde451 201356 927183 797-173 130-49
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster3 2632 7002 97027010
(30.)Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande2080
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti35 97836 32742 3276 00017
50.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden290 524247 00070 000-177 000-72
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde121 22770 90068 500-2 400-3
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde544 752517 030522 7535 7231
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 7131 4601 4600
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd555005000
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet413 295421 695426 2884 5931
98.Återbäringar av statsunderstöd128 32293 20093 2000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 3661751 3051 130646
35.Miljöministeriets förvaltningsområde122 08399 65074 150-25 500-26
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 2966 1504 650-1 500-24
20.Överföring från statens bostadsfond117 00090 00066 000-24 000-27
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 7873 5003 5000
39.Övriga inkomster av blandad natur263 238230 500548 500318 000138
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder92 852103 000105 0002 0002
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen67 05875 00075 0000
04.Återtagande av överförda anslag98 20450 000366 000316 000632
10.Övriga inkomster av blandad natur5 1242 5002 5000
Sammanlagt5 137 2644 745 4855 996 9301 251 44526