Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2015

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR40 043 310 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet12 069 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster8 877 000 000
02. Samfundsskatt2 532 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster120 000 000
04. Skatt på arv och gåva540 000 000
05. Bankskatt0
06. Kraftverksskatt0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning17 849 500 000
01. Mervärdesskatt16 932 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier760 000 000
03. Apoteksavgifter157 500 000
08. Punktskatter7 163 000 000
01. Punktskatt på tobak863 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker1 384 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker309 000 000
07. Energiskatter4 592 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 000 000
10. Övriga skatter2 853 000 000
03. Bilskatt993 000 000
05. Överlåtelseskatt614 000 000
06. Lotteriskatt225 000 000
07. Fordonsskatt957 000 000
08. Avfallsskatt64 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur108 810 000
02. Lästavgifter0
03. Banskatt5 450 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet28 783 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken11 100 000
06. Farledsavgifter42 628 000
07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten7 329 000
08. Oljeavfallsavgift4 000 000
09. Övriga skatteinkomster3 500 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 020 000
11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet3 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 996 930 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde59 430 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde59 430 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde125 750 000
10. Domstolarnas inkomster31 400 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster22 200 000
20. Utsökningsavgifter72 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde14 920 000
98. Inkomster från EU 14 470 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde2 416 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 390 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde2 751 567 000
10. Tullens inkomster4 013 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna141 097 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna27 028 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna21 531 000
20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center3 200 000
25. Inkomster av metallmynt20 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond2 274 512 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar170 300 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier19 846 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd920 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden1 100 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel46 300 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter2 900 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde18 820 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde565 419 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten20 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel541 119 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 131 475 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket534 003 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling556 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen5 000 000
04. Andra inkomster från EU2 492 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel1 080 000
32. Växtförädlingsavgifter280 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 900 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur3 400 000
44. Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter 9 580 000
45. Jaktvårdsavgifter10 240 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde16 753 000
10. Trafikverkets inkomster16 143 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde610 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde183 797 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 970 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti42 327 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden70 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde68 500 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde522 753 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 460 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet426 288 000
98. Återbäringar av statsunderstöd93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 305 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde74 150 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador4 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond66 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur548 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder105 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag366 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 782 600 000
01. Ränteinkomster138 600 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken15 900 000
05. Räntor på övriga lån87 000 000
07. Räntor på depositioner6 500 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter29 200 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 149 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier2 149 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst345 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst345 000 000
15. LÅN4 882 321 000
01. Lån som återbetalas till staten414 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk78 500 000
04. Amorteringar på övriga lån336 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering4 467 821 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering4 467 821 000
Inkomstposternas totalbelopp 53 705 161 000