Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              (37.) Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen
              (55.) Understöd för reparationsverksamhet
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 943 000 euro.

Förklaring: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet främjar hållbart boende till rimligt pris genom att stödja det med verkställighet, styrning och tillsyn samt därmed anknuten utvecklingsverksamhet. Centralen sköter uppgifter som finansieras med medel ur statens bostadsfond och statsbudgeten och som gäller räntestödslån för bostäder samt statsborgen och statsunderstöd samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet och övervakar fastställandet av hyrorna för ARA-hyresbostäder, sköter riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betonar i sin verksamhet uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utvecklande av bostadsbeståndet. Centralen beaktar i synnerhet en förbättrad energieffektivitet, den åldrande befolkningens bostadsbehov och utvecklandet av bostadsområden. Centralen ansvarar för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och ser till att dataregistret för energicertifikat upprätthålls.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2015:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

  • — betonar i sin verksamhet främjandet av den normala produktionen av hyresbostäder till rimligt pris särskilt i fråga om Helsingforsregionen och andra avsiktsförklaringskommuner och utvecklar beviljandet av stöd
  • — betonar genomförandet av projekt genom konkurrensförfaranden så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå
  • — riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder för sin del genomförandet av programmet för att förbättra äldres boende, verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och genomförandet av programmet för att minska långtidsbostadslösheten
  • — främjar förbättrandet av byggnaders energieffektivitet och en enhetlig samhällsstruktur
  • — ansvarar för tillsynen över fastställandet av hyror utifrån de reviderade bestämmelserna och säkerställer att självkostnadsprincipen genomförs
  • — främjar en lösning på problemen i fråga om hyreshussamfund som har ekonomiska svårigheter och som beviljats arava- och räntestödslån samt utvecklandet av bostadsbeståndet, fastighetsförvaltningen och den systematiska reparationsverksamheten
  • — utvecklar styrnings- och tillsynsverksamheten så att den är mera förutseende och har större inverkan och säkerställer samtidigt att stöden i samband med bostadsproduktionen riktas till invånarna
  • — ansvarar för genomförandet i praktiken av programmet för utvecklandet av bostadsområden samt för kommunikationen
  • — koncentrerar forsknings- och utvecklingsverksamheten till faktorer som gäller kvaliteten, ändamålsenligheten för boende och kostnaderna i fråga om ARA-bostäder med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultaten.

De centrala prestationerna, utveckling

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Godkännande som räntestödslån, beslut st.284245300300
Understöd beviljade av ARA, utbetalningar st.7975961 1001 100
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st.5 302 5 8224 0004 000
Understöd för byggande av hissar, beslut st.13170170170
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st.1137480-
Understöd för utvecklande av bostadsområden, beslut st.-535050
Val av mottagare av överlåtelse44354040
Befrielse från begränsningar, beslut st.319242200200
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar32272525
Styrnings- och kontrollbesök i kommunala hyreshus och allmännyttiga samfund14221818
Styrningsbesök i anslutning till riskhantering12111212
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal5555

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter4 5625 1155 039
Bruttoinkomster-9696
Nettoutgifter4 5625 0194 943
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 209  
— överförts till följande år1 489  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-7
Indexhöjning av hyresutgifterna8
Löneglidningsinbesparing-8
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-26
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-6
Ytterligare besparing i omkostnaderna -58
Sammanlagt-76

2015 budget4 943 000
2014 budget5 019 000
2013 bokslut4 842 000