Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av grundläggande iståndsättning, underhåll och service av havsforskningsfartygen Aranda och Muikku vid de obligatoriska tillfälliga dockningarna och av anskaffning av forskningsapparatur samt till planering av en grundläggande renovering av Aranda.

Fullmakt

För den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda får det 2015 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2015 föranleder kostnader på sammanlagt högst 11 000 000 euro.

Förklaring: De tillfälliga dockningarna av havsforskningsfartygen Aranda och Muikku bör genomföras 2015 för att fartygens sjöduglighet och funktionssäkerhet ska kunna garanteras. Eftersom antalet driftsdagar för Aranda har ökat betydligt (200–250 dagar/år) behöver fartygets propulsionssystem, skrov, forskningsvinschar och viss laboratorieutrustning genomgå grundliga reparationer och förbättringar för att fartyget ska vara helt funktionssäkert åtminstone fram till den planerade grundläggande renoveringen 2016. På fartyget Muikku görs endast små reparationer som hänför sig till säkerställandet av arbetarskyddet och provtagningsutrustningen.

Planeringen av en grundläggande renovering av havsforskningsfartyget Aranda inleds 2015. Avsikten är att den grundläggande renoveringen ska göras 2016—2018 och totalkostnadsförslaget är 11 600 000 euro. När fartyget dockas för den grundläggande renoveringen tillgodoses även dess behov av årlig dockning. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna bl.a. genom effektivare energiproduktion och mindre förbrukning. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och själva forskningsarbetets kvalitet. Det beräknas att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för de utgifter som föranletts av den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje får 4 000 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal in anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 2015201620172018Sammanlagt fr.o.m 2015
      
Förbindelser år 2015-4 0004 0003 00011 000
Utgifter sammanlagt-4 0004 0003 00011 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Planeringen av den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda600
Nivåförändring-12 650
Sammanlagt-12 050

2015 budget1 450 000
2014 budget13 500 000
2013 bokslut500 000