Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 48 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden samt byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 160 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2015 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2015 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen METSO. Anslaget används också till genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar som inleds 2015. Vid sidan av närings, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2013 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 400 300 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 173 000 hektar.

Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 26 830 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 2 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser år 2015 - 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt - 5 000 3 000 2 000 10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av myrskyddsprogrammet (återföring från moment 35.10.21 av en överföring av engångsnatur) 300
Sparbeslut -5 000
Sammanlagt -4 700

2015 budget 48 830 000
2014 budget 53 530 000
2013 bokslut 53 830 000