Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för genomförandet av åtgärder i förvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) för att uppnå eller upprätthålla en god status i vattnen

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller sådana miljöarbeten enligt förvaltningsplanerna som utförs som statens arbete eller som understöd, och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för vattenvården i samhällen och på glesbygden i enlighet med förvaltningsplanerna

4) för rådgivning som främjar verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring:Av anslaget används 6 390 000 euro till att genomföra förvaltningsplanerna för att förbättra yt- och grundvattnens tillstånd och säkerställa deras goda tillstånd. I synnerhet ska de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd förbättras. Den offentliga sektorns partnerskap med den privata sektorn och frivilligorganisationer stärks. Samtidigt stöds möjligheterna att exportera vattenteknologi och företagens konkurrenskraft genom att man ökar den finländska vattenexpertisen, ibruktagandet av nya teknologier och god praxis. Av anslaget används 4 400 000 euro för slutförande av de vatten- och avloppsprojekt som ingått i förvaltningsplanerna och som tidigare beviljats stödfinansiering. Staten beviljar inte längre stöd för kommunernas nya vatten- och avloppsprojekt och projekt för iståndsättande av miljön.

För stödjande av sådan rådgivning om avloppsvatten i glesbygden som avses i förvaltningsplanerna används 700 000 euro. Genom den rådgivning om avloppsvatten som inleddes 2011 stöds genomförandet av sådana ändamålsenliga lösningar för fastigheternas avloppsvattenbehandling som krävs för att uppfylla de gällande kraven.

Av anslaget används 650 000 euro för iståndsättning av förorenade områden antingen som understöd eller som statligt avfallshanteringsarbete vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat.

Av anslagen under momentet har 502 000 euro reserverats till betalning av mervärdesskatt. Användningen av mervärdesskatt följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Vatten- och avloppsprojekten samt projekten för iståndsättning av miljön finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

    Totalkostnadsförslag
1 000 €
Statens andel
för vidstående
1 000 €
Beviljat
tidigare
1 000 €
Beviljas
           
           
1. Påbörjade miljöprojekt 31 600 9 670 5 270 4 400 000
2. Förbättring av yt- och grundvattnens tillstånd       1 290 000
3. Rådgivning om avloppsvatten i glesbygden       700 000
4. Sanering av förorenade områden       650 000
5. Mervärdesskatt       502 000
  Sammanlagt 31 600 9 670   7 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av åtgärder i förvaltningsplanerna 500
Sparbeslut -3 000
Nivåförändring -2 300
Sammanlagt -4 800

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 7 542 000
2014 budget 12 342 000
2013 bokslut 14 942 000