Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för genomförandet av åtgärder i förvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) för att uppnå eller upprätthålla en god status i vattnen

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller sådana miljöarbeten enligt förvaltningsplanerna som utförs som statens arbete eller som understöd, och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för vattenvården i samhällen och på glesbygden i enlighet med förvaltningsplanerna

4) för rådgivning som främjar verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av anslaget används 6 390 000 euro till att genomföra förvaltningsplanerna för att förbättra yt- och grundvattnens tillstånd och säkerställa deras goda tillstånd. I synnerhet ska de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd förbättras. Den offentliga sektorns partnerskap med den privata sektorn och frivilligorganisationer stärks. Samtidigt stöds möjligheterna att exportera vattenteknologi och företagens konkurrenskraft genom att man ökar den finländska vattenexpertisen, ibruktagandet av nya teknologier och god praxis. Av anslaget används 4 400 000 euro för slutförande av de vatten- och avloppsprojekt som ingått i förvaltningsplanerna och som tidigare beviljats stödfinansiering. Staten beviljar inte längre stöd för kommunernas nya vatten- och avloppsprojekt och projekt för iståndsättande av miljön.

För stödjande av sådan rådgivning om avloppsvatten i glesbygden som avses i förvaltningsplanerna används 700 000 euro. Genom den rådgivning om avloppsvatten som inleddes 2011 stöds genomförandet av sådana ändamålsenliga lösningar för fastigheternas avloppsvattenbehandling som krävs för att uppfylla de gällande kraven.

Av anslaget används 650 000 euro för iståndsättning av förorenade områden antingen som understöd eller som statligt avfallshanteringsarbete vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat.

Av anslagen under momentet har 502 000 euro reserverats till betalning av mervärdesskatt. Användningen av mervärdesskatt följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Vatten- och avloppsprojekten samt projekten för iståndsättning av miljön finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

  Totalkostnadsförslag
1 000 €
Statens andel
för vidstående
1 000 €
Beviljat
tidigare
1 000 €
Beviljas
      
      
1.Påbörjade miljöprojekt31 6009 6705 2704 400 000
2.Förbättring av yt- och grundvattnens tillstånd    1 290 000
3.Rådgivning om avloppsvatten i glesbygden   700 000
4.Sanering av förorenade områden   650 000
5.Mervärdesskatt   502 000
 Sammanlagt31 6009 670 7 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av åtgärder i förvaltningsplanerna500
Sparbeslut-3 000
Nivåförändring-2 300
Sammanlagt-4 800

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget7 542 000
2014 budget12 342 000
2013 bokslut14 942 000