Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              70. Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 34 098 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt värdefulla kulturobjekt som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Forststyrelsen deltar i förverkligandet av skyddsmålen för de områden som ingår i nätverket Natura 2000 och i den regelbundna bedömningen av områdenas tillstånd samt svarar för bedömningen av effekterna av skötseln och underhållet av hela nätverket av skyddsområden
 • — Forststyrelsen förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — Forststyrelsen främjar ekosystemens sammanlänkning, återställer försvagade ekosystem samt underhåller och förbättrar ekosystemtjänsternas verksamhet i de skyddsområden som Forststyrelsen besitter
 • — Forststyrelsen skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att förbättra serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen samt utvecklar servicen på Örö och Skanslandet-Kungsholmen och i de nya nationalparkerna Teijo och Etelä-Konnevesi
 • — Forststyrelsen informerar effektivt om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
     
Antal Natura-områden vars tillstånd har bedömts21372540
Återställande och vård (ha)5 6176 6476 3006 350
Inventering av förekomsten av arter som kräver skyndsamt skydd, arter som kräver särskilt skydd och arter enligt direktiven (st.) --200250
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum3 337 8003 642 6003 645 0003 745 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder4,044,084,054,05

Forststyrelsen

 • — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata naturskyddsområden och deltar i kompletteringen av uppgifter om områdena i datasystemet för skyddsområden
 • —  deltar i beredningen av författningar som gäller inrättande av skyddsområden
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården, deltar i skyddet av den biologiska mångfalden i Östersjön och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — deltar i genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar och i genomförandet av åtgärderna för att trygga vattenhushållningen i skyddade myrar
 • — deltar tillsammans med NTM-centralerna i uppdateringen av de allmänna planerna för nätverket Natura 2000 när det gäller områdenas skötsel och användning
 • — svarar för utvecklandet och upprätthållandet av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — säkerställer att kundtillfredsställelsen förblir god
 • — iståndsätter och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 3 230 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 150 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
     
Skötsel av nationalparker (st.)37373939
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)515536665735
Skötsel av nationalparker (ha)980 000981 000986 000986 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)702 000703 000763 000993 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)1 040 0001 050 000993 000772 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)1 490 0001 490 0001 490 0001 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)4 3714 2114 2004 250
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.)27 012-28 50030 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)2 3802 3802 4502 550
Skyddade byggnader (st.)267312312312
Naturum och andra kundtjänstställen (st.)30303030

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg av engångsnatur beaktats 5 000 000 euro till förbättring av byggnader, konstruktioner och tjänster i nationalparker och natur- och kulturobjekt. Dessutom har från moment 30.63.50 överförts 151 000 euro till betalning av kostnader motsvarande drivandet av Teijo strövområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-800
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring från moment 30.63.50)151
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)-45
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-400
Tillväxtåtgärd: infrastrukturen vid Forststyrelsens natur- och kulturobjekt (tillägg av engångsnatur)5 000
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)500
Lönejusteringar137
Sammanlagt4 543

2015 budget34 098 000
2014 I tilläggsb.5 067 000
2014 budget29 555 000
2013 bokslut32 484 000