Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 34 098 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt värdefulla kulturobjekt som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Forststyrelsen deltar i förverkligandet av skyddsmålen för de områden som ingår i nätverket Natura 2000 och i den regelbundna bedömningen av områdenas tillstånd samt svarar för bedömningen av effekterna av skötseln och underhållet av hela nätverket av skyddsområden
 • — Forststyrelsen förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — Forststyrelsen främjar ekosystemens sammanlänkning, återställer försvagade ekosystem samt underhåller och förbättrar ekosystemtjänsternas verksamhet i de skyddsområden som Forststyrelsen besitter
 • — Forststyrelsen skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att förbättra serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen samt utvecklar servicen på Örö och Skanslandet-Kungsholmen och i de nya nationalparkerna Teijo och Etelä-Konnevesi
 • — Forststyrelsen informerar effektivt om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Antal Natura-områden vars tillstånd har bedömts 21 37 25 40
Återställande och vård (ha) 5 617 6 647 6 300 6 350
Inventering av förekomsten av arter som kräver skyndsamt skydd, arter som kräver särskilt skydd och arter enligt direktiven (st.) - - 200 250
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum 3 337 800 3 642 600 3 645 000 3 745 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder 4,04 4,08 4,05 4,05

Forststyrelsen

 • — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata naturskyddsområden och deltar i kompletteringen av uppgifter om områdena i datasystemet för skyddsområden
 • —  deltar i beredningen av författningar som gäller inrättande av skyddsområden
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården, deltar i skyddet av den biologiska mångfalden i Östersjön och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — deltar i genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar och i genomförandet av åtgärderna för att trygga vattenhushållningen i skyddade myrar
 • — deltar tillsammans med NTM-centralerna i uppdateringen av de allmänna planerna för nätverket Natura 2000 när det gäller områdenas skötsel och användning
 • — svarar för utvecklandet och upprätthållandet av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — säkerställer att kundtillfredsställelsen förblir god
 • — iståndsätter och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 3 230 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 150 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 37 37 39 39
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 515 536 665 735
Skötsel av nationalparker (ha) 980 000 981 000 986 000 986 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 702 000 703 000 763 000 993 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 040 000 1 050 000 993 000 772 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 371 4 211 4 200 4 250
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 27 012 - 28 500 30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 380 2 380 2 450 2 550
Skyddade byggnader (st.) 267 312 312 312
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 30 30 30 30

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg av engångsnatur beaktats 5 000 000 euro till förbättring av byggnader, konstruktioner och tjänster i nationalparker och natur- och kulturobjekt. Dessutom har från moment 30.63.50 överförts 151 000 euro till betalning av kostnader motsvarande drivandet av Teijo strövområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -800
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring från moment 30.63.50) 151
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.) -45
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -400
Tillväxtåtgärd: infrastrukturen vid Forststyrelsens natur- och kulturobjekt (tillägg av engångsnatur) 5 000
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.) 500
Lönejusteringar 137
Sammanlagt 4 543

2015 budget 34 098 000
2014 I tilläggsb. 5 067 000
2014 budget 29 555 000
2013 bokslut 32 484 000