Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning av miljön, vattenvård samt skydd för grundvattnet och som gäller utveckling av verksamheten och beredning av projekt och till kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till skötsel och utvecklande av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar i anslutning till målen för minskade utsläpp och internationella klimatförhandlingar, till utvecklande av klimatpolitiken samt till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utgifter för miljövården 5 700 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Skydd av Östersjön 3 840 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt 1 120 000
Sammanlagt 12 660 000

Avsikten är att använda 2 700 000 euro av anslaget för miljö- och vattenvård, skydd för grundvattnet och för beredning av projekt för iståndsättning och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation, och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laboratorieuppgifter och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen på Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt till utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringsämnen inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas syfte är att före utgången av 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras enligt en ekosystembaserad metod. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av Östersjön samt uppnås HELCOM:s mål för minskning av näringsbelastningen och andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till utredningar som krävs för internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp samt utvecklandet av klimatpolitiken samt till verksamhet inom klimatpanelen.

Avsikten är att anslaget ska användas även för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -2 000
Nivåförändring -2 500
Sammanlagt -4 500

2015 budget 12 660 000
2014 budget 17 160 000
2013 bokslut 14 460 000