Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfallstransporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring:De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99.

Ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från skadevållarna intäktsförs under moment 12.35.10. Uttaget av en höjd oljeskyddsavgift har förlängts till 2013—2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 200
Sammanlagt 200

2015 budget 5 400 000
2014 budget 5 200 000
2013 bokslut 4 969 809