Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
              01. Miljöministeriets omkostnader
              04. Finlands miljöcentrals omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
              65. Understöd till organisationer och miljövård
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 807 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till anskaffning av utbildningstjänster och annan service, liksom till annan beredning av produktivitetsfrämjande projekt och genomförande av dem.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 1 186 000 euro.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ombudgetering av anslaget för 20131 186
Projektet för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation Envibase (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20)2 610
Överföring till moment 35.01.01-100
Nivåförändring-1 379
Sammanlagt2 317

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2015 budget3 807 000
2014 budget1 490 000
2013 bokslut1 886 000