Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2015

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 605 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke samt till betalning av statsunderstöd för forskning till universitet, högskolor och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, och registrerar dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99. Marknadskontrollen utvidgades den 1 juni 2014 till att också omfatta tillsyn över sådana produktkrav som gäller förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar och som anges i Europeiska unionens direktiv.

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) den marknadskontroll av byggprodukter som grundar sig på EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011. I byggproduktförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2013 föreskrivs om skyldigheterna vid marknadskontrollen av CE-märkta byggprodukter. Då CE-märkningen av byggprodukter blev obligatorisk den 1 juli 2013 och antalet harmoniserade produktstandarder ökar har behovet av såväl rådgivning som tillsyn ökat märkbart. Marknadskontrollen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för direktivet om effektivitetskrav för värmepannor (92/42/EEG), energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008).

Vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke har man i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) till nationellt behörigt organ utsett Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

De viktigaste målen för miljöministeriet 2015:

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland
 • — En tillräckligt omfattande och bindande internationell konvention skapas 2015 med avsikt att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den och i EU avtalas om ett tillräckligt ambitiöst mål för minskade utsläpp för 2030. Verkställandet av den nationella klimatpolitiken fortsätter för att uppnå de klimat- och energimål som uppställts för 2020—2050.
 • —  Kvaliteten, inomhusklimatet och energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras genom olika styrningsinstrument.
 • —  Utbyggnaden av vindkraft främjas genom utvecklande av styrmedel och god planering.
Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och en fungerande marknad för återvinning
 • — Den gröna ekonomin utvecklas bl.a. genom att man påverkar EU:s initiativ om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och genomförandet av dem samt genom att man utvärderar olika politikåtgärders möjligheter och deras effekt.
 • — Man bereder de förordningar som utfärdas med stöd av avfallslagen (646/2011) samt fortsätter utvärderingen av hur väl avfallslagens producentansvarsförfattningar fungerar och revideringen av den riksomfattande avfallsplanen.
En god miljöstatus
 • — Man styr verkställandet av den nya miljöskyddslagen och säkerställer att EU:s industriutsläppsdirektiv genomförs som en del av beslutsfattandet om miljötillstånd.
 • — Man genomför övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen, programmet för inventering av den marina undervattensmiljön, EU:s omarbetade strategi för Östersjöområdet och åtgärdsprogrammet för hur strategin genomförs samt programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets och Bottenhavets tillstånd. Ett statsrådsbeslut om ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen för 2016—2021 bereds.
 • —  Ett statsrådsbeslut om förvaltningsplaner för 2021 bereds. Tillsynen över skadliga och farliga ämnen effektiviseras på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter.
 • — Man bereder införlivandet av ändringen av EU:s MKB-direktiv i den nationella lagstiftningen.
 • — Man utvärderar behoven av att uppdatera och omarbeta de riksomfattande målen för områdesanvändningen, behoven av att utveckla planläggningssystemet samt förutsättningarna för att förbättra kompletteringsbyggandet.
 • — I syfte att effektivisera myndigheternas styrning bereds ett lagförslag som gäller de kommunala byggnadstillsynsenheternas antal och storlek. Elektroniska tjänster för tillståndsförfarandet för byggande tas i allmänt bruk.
 • — Man omarbetar byggbestämmelsesamlingen och främjar en förutseende och enhetlig tolkning av byggbestämmelserna. Man genomför de åtgärder som riksdagen förutsätter för att undanröja fukt- och mögelproblemen i byggnader.
Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster
 • — Man påverkar genomförandet av FN:s konvention om biologisk mångfald och i EU påverkar man genomförandet av den strategiska planen om konventionen, och man genomför Finlands nationella strategi och åtgärdsprogram för 2020.
 • — Utifrån en utvärdering av hur naturvårdslagen fungerar bereder man en ändring av lagen samt författningar om de naturskyddsområden som ska inrättas. Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till och fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna ratificeras.
 • — Nivån på skyddet av arter och naturtyper förbättras och skyddsåtgärderna riktas till de mest hotade arterna och naturtyperna. Genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar inleds för tryggande av nationellt värdefull myrnatur.
 • — Man strävar efter att hålla förorten levande och förhindrar segregation.
Boendeförhållanden som stöder välfärden och konkurrenskraften
 • — Man främjar byggande av hyresbostäder i de stora stadscentrumen, särskilt i Helsingforsregionen.
 • — Man främjar möjligheterna för äldre och andra grupper som behöver särskilt stöd att bo hemma och förebygger bostadslöshet.
 • —  Genom styrningen av landskapsplaner samt genom planeringssamarbete när det gäller markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar i stadsregioner blir stadsregionernas samhällsstruktur enhetligare samtidigt som trafikbehoven minskar och livsmiljöns kvalitet förbättras.
 • — Man samordnar genomförandet av metropolpolitiken och ser till att nyckelprojekt inom den skrider framåt samt förbereder ett ibruktagande av metropolplanläggning.
Forskning, prognostisering, utvärdering och planering

Information som betjänar prognostiseringen av verksamheten, beredningen, utvecklingen och verkställandet av miljöpolitiken och miljölagstiftningen, det internationella samarbetet samt beslutsfattandet och bedömningen av konsekvenserna av besluten produceras. Substansstyrningen av miljöförvaltningen stärks.

Finansieringsobjekt för utvecklingsverksamheten 2015 är verkställighet av den reviderade miljöskyddslagen och avfallslagstiftningen, främjande av hållbart nyttjande av naturresurser och materialeffektivitet, verkställighet av förvaltnings- och havsförvaltningsplanerna, handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och METSO-programmet, fortsatta åtgärder enligt utvärderingen av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar, den byggda miljöns kvalitet, hållbarhet och energiprestanda, samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna inkl. metropolpolitiken, bostadspolitiken, kulturmiljön samt systematisk fastighetsförvaltning och ombyggnad.

Arbetstidens fördelning på uppgiftsområdena (årsv.)

Uppgiftsområde 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Miljövård 53 56 53
Naturmiljö 49 51 48
Byggd miljö 83 90 90
Internationella frågor och EU-ärenden 19 19 19
Kommunikation 13 13 13
Ledning och förvaltning 57 57 57
Sammanlagt 274 286 280

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 34 443 37 808 35 405
Bruttoinkomster 794 800 800
Nettoutgifter 33 649 37 008 34 605
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 578    
— överförts till följande år 10 222    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
MM Alexandersgatan 7, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -500
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.) -45
Totalrenovering av MM:s lokaler vid Alexandersgatan 7 (återföring av en överföring av engångsnatur) 350
Åtgärder mot fukt och mögel -1 400
Överföring från moment 35.01.21 100
Överföring till moment 23.01.02 -75
Överföring till moment 35.10.66 -116
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -49
Indexhöjning av hyresutgifterna 37
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -130
Löneglidningsinbesparing -42
Lönejusteringar 104
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -177
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -48
Ytterligare besparing i omkostnaderna -408
Sammanlagt -2 403

2015 budget 34 605 000
2014 budget 37 008 000
2013 bokslut 34 293 000