Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
              01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning
              22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
              50. Hälsofrämjande verksamhet
              51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård
              52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 439 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2015. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2013 utfördes 25 600 inspektioner, år 2014 uppskattas antalet vara 28 000 och år 2015 30 000.

Totala kostnader (1 000 €) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2013
utfall
%-andelårsv.2014
mål
%-andelårsv.2015
mål
%-andelårsv.
          
Verksamhet på initiativ av myndigheterna19 3106931118 0966529717 64664298
Verksamhet på initiativ av kunderna4 75717775 56820915 5392092
Förvaltnings- och stödåtgärder3 91814634 17615694 2541669
Sammanlagt27 98510045127 84010045727 439100459
Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Inberäknat de gemensamma riksomfattande uppgifterna har uppgifterna för stödserviceenheten för ansvarsområdet arbetarskyddet jämnats ut och organiserats mellan ansvarsområdena för arbetarskyddet så att de effektivt stöder tillsynsverksamheten. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har en gemensam riksomfattande telefonrådgivning.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer ska motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har ett förnyat utbildningssystem. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 15227 97027 569
Bruttoinkomster167130130
Nettoutgifter27 98527 84027 439
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 564  
— överförts till följande år6 185  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag i finansieringen av Valtimo-projektet-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder-450
Löneglidningsinbesparing-57
Lönejusteringar206
Sammanlagt-401

2015 budget27 439 000
2014 budget27 840 000
2013 bokslut27 606 000