Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       08. Kansainvälinen yhteistyö
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       20. Ammattikorkeakouluopetus
       40. Yleissivistävä koulutus
       60. Ammatillinen koulutus
       69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
       70. Opintotuki
          Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
       88. Tiede
          Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
       90. Taide ja kulttuuri
            21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
            22. Valtion taidemuseon toimintamenot
            23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            24. Museoviraston toimintamenot
            25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot
            27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot
            30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin
            31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
            33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan
            34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
            35. Kulttuuritoimen valtionosuuksien loppuerät
            40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
            50. Eräät avustukset
            51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
            52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen
            53. Valtionavustus tilakustannuksiin
            70. Kaluston hankinta
            72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen
            75. Perusparannukset ja talonrakennukset
            95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2015

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 220 327 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen kuntien kulttuuritoimintaan, museoille, teattereille ja orkestereille sekä kirjastoille. Teattereille ja orkestereille myönnettävästä rahoituslain mukaisesta määrärahasta saa käyttää enintään 1 346 000 euroa teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta annetun lain (1277/1994) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen. Kuntien kulttuuritoimintaan myönnettävästä rahoituslain mukaisesta määrärahasta saa käyttää enintään 106 000 euroa rahoituslain 42 §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen. Kirjastoille myönnettävästä määrärahasta saa käyttää enintään 1 514 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen kirjastoille, enintään 84 000 euroa avustuksen maksamiseen yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan, enintään 135 000 euroa avustuksen maksamiseen kirjastoalan järjestöille ja enintään 1 474 000 euroa yleisten kirjastojen valtakunnallisten tietoverkkopalvelujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä kirjastohenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Määrärahalla saadaan palkata neljä määräaikaista projektitutkijaa. Alueelliset taidetoimikunnat saavat palkata 49 määräaikaista ohjaavaa taiteilijaa.

Määrärahasta saa käyttää 841 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin.

Määrärahaa saa käyttää taiteen edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan menojen maksamiseen sekä taideteosten hankkimiseen valtion julkisiin rakennuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös museo- ja perinnealan tukemiseen sekä EU:n ohjelmien mukaisten kulttuurihankkeiden rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti:
  
Elokuvataiteen edistämiseen11 777 000
Kirjallisuuden edistämiseen1 338 000
Kuvataiteen edistämiseen1 514 000
Näyttämötaiteen edistämiseen1 490 000
Rakennustaiteen edistämiseen308 000
Säveltaiteen edistämiseen1 980 000
Taideteollisuuden edistämiseen341 000
Tanssitaiteen edistämiseen432 000
Valokuvataiteen edistämiseen362 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja
-avustuksiin museoille
13 801 000
Erikoismuseoiden erityisavustuksiin2 367 000
Museoiden valtionavustuksiin446 000
Museo- ja perinnealan järjestöille536 000
Entistämis- ja korjausavustuksiin925 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja
-avustuksiin teattereille ja orkestereille
36 800 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja
-avustuksiin kuntien kulttuuritoimintaan
5 993 000
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin kirjastoille77 930 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin3 382 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle7 896 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle24 051 000
Avustus Kansallisoopperan lisäeläkevastuisiin1 514 000
Taidetoimikuntien hallintomenoihin sekä taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaan1 169 000
Alueellisille taidetoimikunnille
käytettäväksi taiteen edistämiseen
4 121 000
Taiteilijoiden valtionpalkintoihin336 000
Taiteilija-apurahoihin sekä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin ja avustuksiin8 320 000
Kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain mukaisiin apurahoihin841 000
Säveltaiteen kirjastoapurahoihin84 000
Avustukset tilojen hankkimiseen, perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin2 422 000
Alvar Aalto-akatemialle135 000
Valtakunnallisiin kulttuuritapahtumiin2 943 000
Taiteen alan tiedotuskeskuksille1 081 000
Muuhun taiteen edistämiseen3 692 000
Yhteensä220 327 000

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 7 896 000 euroa valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin käyttökustannuksiin. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös teatterin peruskorjauksen rahoittamiseen. Kirjastojen valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty 6 470 000 euroa momentilla 29.90.30, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin 4 331 000 euroa momentilla 29.90.31, museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin 2 015 000 euroa momentilla 29.90.32 sekä kuntien kulttuuritoiminnan valtionosuuksiin ja -avustuksiin 622 000 euroa momentilla 29.90.33. Entistämis- ja korjausavustuksiin on lisäksi myönnetty 1 100 000 euroa momentilla 29.90.50 sekä taiteilija-apurahoihin sekä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin 1 636 000 euroa momentilla 29.90.51.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 500 000 euroa lastenelokuvan kehittämisohjelmaan.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon lisäyksenä 10 000 euroa UKK-perinneyhdistyksen avustuksen siirtona momentilta 29.90.50.


2002 talousarvio220 327 000
2001 talousarvio212 782 955
2000 tilinpäätös208 749 224