Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen
              50. Fronttillägg
              51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst
              52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst
              53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider
              54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
              55. Vissa utgifter för rehabilitering
              56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
              57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Penningautomatföreningens avkastning.

Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Antal krigsinvalider vid årets slut5 1384 1683 4872 770
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut2 6122 4302 2002 050
Antal frontveteraner33 20627 83623 83620 000
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)8 3437 4986 9005 400
Antal mottagare av frontunderstöd14512810580
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen5 5005 0804 2003 800
     
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering5 2004 3464 0003 500
     
Rehabilitering för makar till krigsinvalider    
— antal beslut om betalningsförbindelser1 5821 5481 5101 510

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2015 vara 36. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.


2015 budget1 450 000
2014 budget1 450 000
2013 bokslut1 401 143

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av FP-index-200
Ändring i behovskalkylen-5 700
Sammanlagt-5 900

2015 budget25 400 000
2014 budget31 300 000
2013 bokslut36 508 158

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 122 902 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 20 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring: Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 10 200 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2015. Av dem får 4 820 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Penningautomatföreningen rf redovisar i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av ArPL-index-200
Ändring i behovskalkylen-13 983
Övergång till 2015 års kostnadsnivå1 964
Sammanlagt-12 219

2015 budget122 902 000
2014 budget135 121 000
2013 bokslut139 562 986

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 62 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 % vid andra privata vårdinrättningar.

Förklaring: Det beräknas att sammanlagt 1 700 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt ca 292 000 vårddagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2015. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Verksamhetens omfattning 2013—2015

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Antalet inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalider   
— vårdplatser1 7001 7001 700
— anstaltsvård, dagar200 000191 000183 500
— intervallvård, dagar 42 50038 90035 500
— rehabilitering på anstalt, dagar37 60031 70026 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-3 707
Sammanlagt-3 707

2015 budget62 500 000
2014 budget66 207 000
2013 bokslut68 207 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Det beräknas att 1 510 personer får rehabilitering år 2015. Av dem är 20 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2015 budget3 100 000
2014 budget3 100 000
2013 bokslut3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 55 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring: Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Antalet mottagare av understöd 16712810580
Understöd, euro/person540540540540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring till följd av minskning i antalet utländska frivilliga frontmän-5
Sammanlagt-5

2015 budget55 000
2014 budget60 000
2013 bokslut70 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliterings- eller vårdinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Rehabiliteringens kvalitet och kostnaderna för den ligger på samma nivå som för veteranrehabiliteringen. Antalet rehabiliteringsklienter beräknas år 2015 vara 2 900. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.


2015 budget3 500 000
2014 budget3 500 000
2013 bokslut3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 988 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring: Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner-4 400
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen1 400
Sammanlagt-3 000

2015 budget20 988 000
2014 budget23 988 000
2013 bokslut30 588 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Penningautomatföreningens avkastning från moment 33.50.56 beaktats.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att ca 18 630 personer får rehabilitering år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner-2 000
Sammanlagt-2 000

2015 budget8 608 000
2014 budget10 608 000
2013 bokslut6 008 000