Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Finansministeriet
         05. Statskontoret
              06. Extra pensioner
              07. Övriga pensionsutgifter
         18. Skatteförvaltningen
         40. Tullverket
         52. Statistikcentralen
            60. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2015

50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 41 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen samt övrig lagstiftning som hänför sig till nämnda ersättningssystem, till utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden person som varit anställd hos staten och vissa därmed jämförbara personer, till betalning av periodiska ersättningar enligt statstjänstemannalagen och avgångsbidragsförordningen, till ersättning för vissa kostnader och skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst samt till betalning av ersättningar enligt skadeskyddssystemet för statliga affärsverk och ersättningar enligt lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift. Anslaget får också användas till betalning av arvoden till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador.

Anslaget får på särskilt beslut av statsrådet även användas för betalning av ersättning för utgifter förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Förklaring:Utgifterna för ersättningar för olycksfalls- och trafikskador kommer i och med att ändringarna av den 30 december 2004 av lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen (1358/2004, 1360/2004) och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1363/2004) trädde i kraft den 1 januari 2005 att utbetalas i enlighet med s.k.fullt kostnadsansvar, vilket beräknas öka utgifterna för ersättningarna med ca 2,7 miljoner euro år 2006.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget
   
Olycksfallsersättningar som betalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 18 b § i lagen om statens pensioner (280/1966), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet 32 500 000
Trafikförsäkringsersättningar som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) 1 900 000
Ersättningar för vissa kostnader och skador som åsamkas statens personal och som betalas med stöd av lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980) 65 000
Periodiska ersättningar som betalas till tjänstemän med stöd av statstjänstemannalagen (750/1994) och avgångsbidragsförordningen (1350/1994) 3 700 000
Utgifter för arrangemang som motsvarar grupplivförsäkring och som grundar sig på tjänste- och arbetskollektivavtal och lagstiftningen om en förmån som motsvarar grupplivförsäkring för personer som verkat som riksdagsmän eller tjänsteinnehavare vid riksdagen eller som fredsbevarande personal samt ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död 2 400 000
Ersättningar som med stöd av statsrådets beslut om ett skadeskyddssystem för statens affärsverk (1422/1991) betalas till statliga affärsverk 200 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898) 150 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 85 000
Sammanlagt 41 000 000


2006 budget 41 000 000
2005 tilläggsb. 322 000
2005 budget 38 830 000
2004 bokslut 34 851 075