Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. PensionerPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning sant finansiering av handikappförmåner och av bostadsbidraget till pensionstagare.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2013 till sammanlagt 1 513 425, av vilka 1 209 448 lyfte ålderspension, 280 338 familjepension, 243 318 invalidpension, 5 930 arbetslöshetspension, 20 433 deltidspension samt 18 304 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2011—2013 (mn euro)

 201120122013
    
Privata sektorn12 89513 82914 715
Kommunala pensioner3 5693 8584 142
Statens pensioner3 8024 0094 194
Övriga offentliga sektorn sammanlagt271292312
Arbetspensioner sammanlagt20 53721 98823 363
Solita-pensioner511522528
FPA-pensioner2 5502 5952 615
Lagstadgade pensioner sammanlagt23 59825 10526 506
    
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån.1 2641 3331 394

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Pensionstagare2012
utfall
2013
utfall
2014
arvio
2015
arvio
     
Mottagare av sjömanspension8 6848 5248 6008 700
Mottagare av lantbruksföretagarpension169 562164 718159 340153 720
Mottagare av företagarpension215 345216 030230 310238 970
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare4 3724 5444 2004 090
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater12 53411 80211 48411 090
Mottagare av barnpension19 81319 08818 90018 800
Mottagare av efterlevandepension6 2245 8835 8005 700
Mottagare av folkpension648 316641 014637 000629 000
Mottagare av garantipension 103 840102 864101 800100 700

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Antal försäkrade2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Försäkrade enligt SjPL7 6007 6007 6007 600
Försäkrade enligt LFöPL73 33470 48867 85065 260
Försäkrade enligt FöPL238 500240 291240 200239 000
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL2 6002 7762 8002 800
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare93 10091 04089 20087 200

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Genomsnittliga pensioner2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.)1 2361 4701 5201 540
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.)347373400423
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.)1 0031 1431 1431 143
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare575608616627
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.)174175176179
Genomsnittlig folkpension (€/mån.)293304302299
Genomsnittlig garantipension (€/mån.)122126126128

Verksamhetens omfattning 2012—2015, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare184 186186 820190 390192 490
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn441,5465,6497,3526,0
Antal mottagare av vårdbidrag för pensionstagare229 935232 418235 700237 600
Mottagare av handikappbidrag43 02945 42046 60046 600
Mottagare av kostersättning31 28332 44733 60034 700
Utbetalade handikappförmåner, mn euro555,3593,7613,1632,0

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är ringa. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Syftet med bostadsbidraget till pensionstagare är att ersätta de utgifter pensionstagare med små inkomster har för sitt boende och syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna är vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och kostersättning.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 61 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av ArPL-index-600
Ändring i behovskalkylen100
Sammanlagt-500

2015 budget61 500 000
2014 budget62 000 000
2013 bokslut56 602 949

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 624 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmånsutgifterna beräknas vara 78 % år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av ArPL-index-5 600
Ändring i behovskalkylen26 800
Sammanlagt21 200

2015 budget624 200 000
2014 budget603 000 000
2013 bokslut584 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2015 vara 23,7 % i fråga om personer under 53 år och 25,25 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 073 000 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 102 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 81 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av ArPL-index-7 600
Ändring i behovskalkylen17 600
Sammanlagt10 000

2015 budget100 000 000
2014 budget90 000 000
2013 bokslut70 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring: Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Statens ersättning betalas ut med ett års fördröjning. Det anslag som ska reserveras i budgeten gäller ersättningarna för 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen800
Sammanlagt800

2015 budget3 800 000
2014 budget3 000 000
2013 bokslut1 349 703

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas i sin helhet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-2 200
Sammanlagt-2 200

2015 budget15 000 000
2014 budget17 200 000
2013 bokslut16 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 742 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Staten ska dessutom trygga folkpensionsfondens likviditet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2015 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Folkpensionsutgifter2 359
Garantipension153
Handikappförmåner632
Bostadsbidrag för pensionstagare526
Omkostnader74
Överföringar till pensionsansvarsfonden15
Sammanlagt3 759
  
Inkomster 
Intäkter av egendom1
Statens andelar av förmånerna3 672
Statens andel av omkostnaderna73
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-3
Sammanlagt3 743

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing för FPA-1 800
Partiell frysning av FP-index-20 900
Ändring i behovskalkylen15 200
Sammanlagt-7 500

2015 budget3 742 000 000
2014 budget3 749 500 000
2013 bokslut3 709 896 890