Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
              28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 272 000 euro.

Anslaget får användas

1) för omkostnader för en nationell kontaktpunkt som placeras vid Folkpensionsanstalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av grundandet av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården och dess verksamhet samt för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken vid sekretariatet för tjänsteutbudsrådet som fungerar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla kraven i patientdirektivet (2011/24/EU). Vid Folkpensionsanstalten har placerats en sådan nationell kontaktpunkt, som förutsätts enligt artikel 6 i patientrörlighetsdirektivet och vars uppgifter är att sammanställa, producera och distribuera information om utnyttjandet av hälsovårdstjänster och ersättning av kostnader som det föranleder i Finland och i andra EU-stater. Informationsinnehållet för informationsportalen, som är kontaktpunktens huvudsakliga informationskanal, produceras av flera nationella myndigheter och andra aktörer som sköter myndighetsuppgifter.

I syfte att genomföra patientrörlighetsdirektivet inrättades tjänsteutbudsrådet 2014. Direktivet förpliktar att ersätta endast sådan utomlands given vård, som ersätts i patientens hemland, dvs. som omfattas av hälso- och sjukvårdssystemet i staten i fråga. Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland har inte tidigare fastställts i detalj. Rådet som inrättades för fastställande av tjänsteutbudet har till uppgift att ge rekommendationer om vilka åtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ingår i hälso- och sjukvården och som ska omfattas av tjänsteutbudet eller avgränsas från tjänsteutbudet, fastställa tillämpningsprinciperna för tjänsteutbudet och uppdatera dem regelbundet. Dessutom anger rådet den vård och de patientgrupper i fråga om vilka tjänsteutbudet ska fastställas närmare och utför detta. Rådet bedömer och anger sådan vård som är ineffektiv och föga kostnadseffektiv och som inte hör till tjänsteutbudet. Rådet bedömer också om de nya förfarandena som tillämpas inom hälso- och sjukvården kan godkännas för allmänt bruk och således kan omfattas av tjänsteutbudet. Rådet kan även fastställa att någon vårdform eller -metod som tidigare har hört till det nationella tjänsteutbudet inte ska ingå i det om det inte längre finns grunder för användning av den.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget1 272 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget1 272 000
2013 bokslut267 000