Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
              31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
              51. Statsandel till grunddagpenning
              52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd
              55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd
              56. Statsandel till alterneringsersättning
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring: Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning, vilket förutsätter en arbetshistoria på 26 veckor. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Utkomstskyddet för arbetslösa har utvecklats så att det stöder aktiva alternativ och en förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. Förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder samt sedan en lång arbetskarriär avslutats. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning. För främjande av sysselsättningen har ett skyddat belopp på 300 euro införts inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Invandrare har rätt till arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd för invandrare under förutsättning att de har en gällande integrationsplan. Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig under motsvarande tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös. Alterneringsersättningen har utvecklats så att kravet på arbetshistoria för alterneringsledighet ändras från nuvarande tio år till 16 år och kravet på arbetslöshet för en arbetslös är i regel tre månader.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
     
Arbetslöshetsgrad (%)7,78,28,68,5
     
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte    
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år17 00019 00021 00027 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare105120125125
     
Inkomstrelaterad dagpenning    
Genomsnittligt antal mottagare/mån126 500142 000149 000147 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.30,835,139,237,6
— under arbetslöshetstiden27,331,535,533,8
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service3,73,63,83,7
Genomsnittlig dagpenning, €/dag64,367,067,368,5
     
Grunddagpenning    
Genomsnittligt antal mottagare/mån25 70028 80032 90033 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.6,77,58,68,6
— under arbetslöshetstiden5,66,47,47,4
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service1,11,11,21,2
Genomsnittlig dagpenning, €/dag32,6633,5934,3034,90
     
Arbetsmarknadsstöd    
Genomsnittligt antal mottagare/mån135 800156 500179 200195 700
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.35,340,646,751,0
— under arbetslöshetstiden24,629,734,637,8
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service10,710,812,113,2
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd, €/dag33,9735,1836,0036,50
     
Vuxenutbildningsstöd    
Genomsnittligt antal mottagare/mån5 4006 3007 2007 100
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.)1 4171 4461 5001 530
     
Alterneringsersättning    
Genomsnittligt antal mottagare/mån8 3497 7527 7006 500
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.1,82,02,11,7
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.0,020,020,020,02
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)55,857,558,6559,80
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)23,5222,5523,4023,80

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 054 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 27 000 personer 2015 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 125 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fem dagar i veckan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen7 568
Sammanlagt7 568

2015 budget34 054 000
2014 budget26 486 000
2013 bokslut16 275 978

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 007 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984).

Förklaring: Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar 
— under arbetslöshetstiden808 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service141 000 000
Kostnadsersättningar50 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader8 000 000
Sammanlagt1 007 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av FP-index-7 100
Ändring i behovskalkylen9 550
Sammanlagt2 450

2015 budget1 007 000 000
2014 budget1 004 550 000
2013 bokslut981 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 189 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen.

Förklaring: Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och vissa lagar som har samband med den från och med den 1 januari 2015. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 50 000 000 euro.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Statsandel av utbetalda dagpenningar 
— under arbetslöshetstiden243 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service41 000 000
Kostnadsersättningar10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier-105 000 000
Sammanlagt189 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärder-50 000
Partiell frysning av FP-index-1 800
Ändring i behovskalkylen-3 680
Sammanlagt-55 480

2015 budget189 000 000
2014 budget244 480 000
2013 bokslut199 850 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 428 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med den 1 januari 2015. Enligt förslaget ändras den av kommunerna finansierade andelen av arbetsmarknadsstödet så att kommunen finansierar 50 procent av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i 300—999 dagar, och finansieringsandelen stiger till 70 procent i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar.

Det anslag på 125 000 000 euro som reserverats till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 130 dagar och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet utan avbrott i minst 65 dagar samt till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice överförs till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under moment 32.30.51. Överföringen möjliggör en flexiblare användning av anslaget. Lönesubventionen och startpengens grunddel budgeteras enligt kontantprincipen.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Arbetsmarknadsstöd 
— under arbetslöshetstiden1 269 200 000
— kommunernas finansieringsandel-432 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service443 300 000
— kostnadsersättningar88 300 000
Integrationsstöd 
— under arbetslöshetstiden41 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service103 300 000
— kostnadsersättningar24 900 000
Ökning av likviditetsbeloppet15 000 000
En överföring av lönesubventionen och startpengens grunddel som betalas av NTM-centralerna till ANM-125 000 000
Sammanlagt1 428 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Andelen grunddel av lönesubventionen och startpengen för dem som får arbetsmarknadsstöd (överföring till moment 32.30.51)-125 000
Inverkan på aktiveringen till följd av överföringen av ansvaret för finansieringen15 000
Partiell frysning av FP-index-10 600
Ändring i behovskalkylen292 800
Ökning av likviditetsbeloppet15 000
Överföring av ansvaret för ordnande och finansiering av arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa (300 dygn) till kommunerna -150 000
Sammanlagt37 200

2015 budget1 428 000 000
2014 budget1 390 800 000
2013 bokslut1 340 780 142

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 63 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring: Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen. Om vuxenutbildningsstödet utbetalas som jämkat, finansierar staten ett belopp som motsvarar grunddelens relativa andel av fullt vuxenutbildningsstöd. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar förtjänstdelen och Utbildningsfonden förvaltningskostnaderna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av FP-index-400
Ändring i behovskalkylen8 240
Sammanlagt7 840

2015 budget63 000 000
2014 budget55 160 000
2013 bokslut55 399 619

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 41 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring: Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Kravet på arbetshistoria för alterneringsledighet har höjts från nuvarande tio år till 16 år, användningen har bundits vid den lagstadgade åldern för ålderspension så att den övre åldersgränsen är den undre åldersgränsen för ålderspension minskat med tre år och alterneringsledighetens längd har ändrats från 90—359 kalenderdagar till 100—360 kalenderdagar. Förutsättningarna för alterneringsvikarierna har ändrats så att som vikarie ska anställas en arbetslös person som har varit inskriven som arbetssökande utan avbrott eller i perioder minst 90 kalenderdagar under 14 månader före alterneringsledighetens början. Reformen träder i kraft den 1 september 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av kravet på arbetshistoria till 16 år-12 000
Partiell frysning av FP-index-300
Ändring i behovskalkylen1 550
Sammanlagt-10 750

2015 budget41 400 000
2014 budget52 150 000
2013 bokslut51 742 000