Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 152 400 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten.

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 35,2 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2015.

Staten deltar med 200 000 euro i kostnaderna för uppbyggnad av ett datasystem för elektroniskt informationsutbyte inom EU 2015.

Staten finansierar via servicefonden kostnaderna för upprätthållandet av elektroniska datasystemtjänster för uppgifter om hälsotillstånd i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Allmänna fonden för social trygghet152 200 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU200 000
Sammanlagt152 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing för FPA-3 700
Ändring i behovskalkylen-5 400
Överföring av utbetalningen av utkomststödet till FPA, investeringsutgifter2 200
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-400
Sammanlagt-7 300

2015 budget152 400 000
2014 budget159 700 000
2013 bokslut154 060 000