Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolktjänster för gravt handikappade
              60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 847 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag.

Förklaring: Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. Bostadsbidraget har dimensionerats utgående från de kostnader som förutsätts enligt den lag som träder i kraft vid ingången av 2015. Nivån på de boendeutgifter som ska beaktas vid beviljande av bostadsbidrag 2015 har fastställts i lag. Övriga faktorer som inverkar på bostadsbidragets belopp och som ska indexjusteras, exempelvis bassjälvriskandelar och de vårdutgifter som ska beaktas vid beviljande av bidrag ska justeras till 2015 års nivå i överensstämmelse med ändringen av folkpensionsindex. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det skyddade beloppet för förvärvsinkomster som man enades om i rambeslutet för åren 2015—2018 enligt det strukturpolitiska programmet och som börjar tillämpas den 1 september 2015. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 205 600 vid utgången av 2014 och 218 000 vid utgången av 2015. Det genomsnittliga bidraget beräknas vara ca 295 euro vid utgången av 2014 och 331 euro vid utgången av 2015. Ökningen i det genomsnittliga bidraget beror på ökningen i boendeutgifter och de höjningar av maximiboendeutgifterna för bostadsbidraget samt sänkningen av självriskandelarna som man enades om i rambeslutet för 2014—2017 och som fastställdes i regeringsprogrammet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Partiell frysning av FP-index-1 500
Revidering av bostadsbidraget41 000
Ändring i behovskalkylen73 800
Det strukturpolitiska programmet8 000
Sammanlagt121 300

2015 budget847 300 000
2014 budget726 000 000
2013 bokslut670 000 000