Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av verksamhet i anslutning till forskning, utveckling, statistikföring, registrering och sakkunnigtjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt av statligt stöd för Arbetshälsoinstitutets utgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för forsknings- och utvecklingspolitiken inom sitt ansvarsområde. Målsättningen för denna politik är att producera sådana forskningsrön som systematiskt kan utnyttjas för olika utvecklingsåtgärder inom social- och hälsovårdspolitiken, såsom beredning och verkställande av lagstiftning, olika program och projekt och ministeriets beslutsfattande i övrigt.

Forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är ett redskap för ledningen och en förutsättning för att de strategiska målen ska kunna nås. Forsknings- och utvecklingspolitiken innebär strategiskt beslutsfattande och beredning och verkställande av lagstiftning och budget samtidigt som den är en investering som stöder informationsstyrningen. Vid forskningsinrättningarna inom förvaltningsområdet bedrivs också verksamhet i anslutning till omsättande av resultaten av forskningen och utvecklingen i praktiken, såsom sakkunnigtjänster, informationsförmedling och utbildning. Därutöver har forskningsinrättningarna lagstadgade eller med ministeriet överenskomna särskilda uppgifter som ansluter sig till t.ex. tillsyn, statistikföring eller beredskap inför särskilda risksituationer.

Effektivitet

Grunden för forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 och prioriteringarna i regeringsprogrammet. Enligt dessa är de centrala riktlinjerna för forskning och utveckling, informationsproduktion och informationsförmedling inom förvaltningsområdet:

 • — en stadig grund för välfärden
 • — tillgång till välfärd för alla
 • — en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.

I regeringsprogrammet betonas också familjens ställning och jämställdheten mellan könen särskilt.

Verksamhetens resultat

Inom delområdet för hälsofrämjande strävar man efter att minska riskfaktorerna för folksjukdomar, förebygga olyckor och skapa förhållanden som främjar hälsan. Ett särskilt mål är att få tobaksrökning, alkoholkonsumtion och överviktighet under kontroll (mom. 33.03.04 och mom. 33.03.50).

Välbefinnande i arbetslivet är ett viktigt mål, och man försöker göra arbetet mera meningsfullt genom att förbättra arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa och garantera säkerheten på arbetsplatserna. Också säkerställandet av jämställdheten i arbetslivet och samordningen av arbetslivet och familjen är av hög prioritet (mom. 33.03.50).

Ett förebyggande perspektiv på fattigdom och utslagning är den primära verksamhetsmodellen. Man tar sig an barnens, de ungas och familjernas problem med hjälp av nya modeller, långtidsarbetslösheten bekämpas och utkomsten tryggas för dem som löper störst risk att bli fattiga (mom. 33.03.04 och mom. 33.03.50).

Ett fungerande servicesystem och kunnig arbetskraft i tillräcklig utsträckning skapar grund för tjänster av hög kvalitet. En särskild utmaning är tryggandet av basservice och service för den åldrande befolkningen. Ett hjälpmedel kommer att vara ett utbrett utnyttjande av den nya teknologin och utvecklandet av den (mom. 33.03.04).

De produktivitetsfrämjande åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde avser effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 393 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför.

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Enligt institutets centrala riktlinjer som härleds från dessa fastslås som mål att befolkningens hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande ska öka, att skillnaderna i hälsa och välfärd ska minska, att beredskapen att avvärja hot mot hälsa och välfärd globalt och nationellt ska ligga på en hög nivå och att social- och hälsovårdsbranschens servicesystem på ett effektivt sätt ska svara mot befolkningens och samhällets behov.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla dataarkiv och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Resursminskningen vid Institutet för hälsa och välfärd förutsätter strategisk förnyelse av institutet.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Verksamhetens resultat

Då resurserna minskar ser Institutet för hälsa och välfärd över prioritetsområdena för verksamheten så att de lagstadgade funktionerna och det kunskapsunderlag som behövs för beslutsfattandet säkerställs. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Av anslaget har 400 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter100 24897 70887 393
Bruttoinkomster30 38229 75527 000
Nettoutgifter69 86667 95360 393
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 361  
— överförts till följande år6 546  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer6 7005 3975 397
— försäljningsintäkter53250250
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet53250250
— övriga intäkter   
Intäkter sammanlagt6 7005 3975 397
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 7744 1784 178
— andel av samkostnader1 2901 1111 111
Totala kostnader6 0645 2895 289
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)636108108
Kostnadsmotsvarighet, %110102102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten inom Institutet för hälsa och välfärd (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk22 96615 39515 395
— finansiering från EU3 5812 3802 380
— annan finansiering utanför statsförvaltningen8751 2441 244
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten5 3595 3585 358
Intäkter sammanlagt32 78124 37724 377
    
Totala kostnader för projekt40 08228 67928 679
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-7 301-4 302-4 302
Självfinansieringsandel, %181515

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis1)

 2013
bokslut
1 000 €
årsv.2014
uppskattning
1 000 €
årsv.2015
mål
1 000 €
årsv.
       
Ansvarsområdet Välfärds- och hälsopolitik10 2121149 9271008 87984
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa23 29426022 71225220 314210
Ansvarsområdet Hälsoskydd24 35327223 74527321 239221
Ansvarsområdet Social- och hälsotjänster28 18631527 48226624 582214
Avdelningen för information11 56212911 27510610 08390
Internationella ärenden2 641292 567182 29616
Sammanlagt100 2481 11997 7081 01587 393835

1) Gemensamma tjänster och övriga stödfunktioner har fördelats på verksamhetsområdena i förhållande till årsverken. I utgifterna ingår också anskaffningar av vaccin enligt vaccinationsprogrammet och användning av medlen under momentet för den rättsmedicinska verksamheten. Dessa utgifter minskar inte anslagen under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing i fråga om lokaler-700
Produktivitetsprogrammet -1 670
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-87
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-528
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-3 500
Indexhöjning av hyresutgifterna85
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-2
Löneglidningsinbesparing-108
Lönejusteringar510
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-500
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-310
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-333
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-59
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -708
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)400
Sammanlagt-7 560

2015 budget60 393 000
2014 budget67 953 000
2013 bokslut70 051 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 33 287 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring: För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 19 050 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 13 887 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi.

Verksamhetens resultat

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, bättre ork i arbetet och produktivitet
 • — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
 • — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
 • — utveckla ledningen och arbetshälsan för nätverk på nationell och lokal nivå
 • — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och behärskad sjukfrånvaro.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
 • — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
 • — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
 • — inleda företagshälsovårdssamarbete på arbetsplatserna
 • — leda social- och hälsovårdsbranschen och främja personalens arbetshälsa

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

 • — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
 • — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
 • — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
 • — främja användbarheten för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i arbetsmiljön
 • — hantera miljöbetingad överkänslighet
 • — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Vetenskapliga publikationer408400400
Populariserade publikationer366450300
Besökare på webbsidorna antal/mån.141 000140 000150 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar48 20056 00050 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön67 00056 00050 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga1 6811 8001 600
Kursdeltagardagar22 08924 00022 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 63 164 000 euro, beviljas 33 287 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2015:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2013—2015

 Utgifter (1 000 euro)Självfinansiering
(1 000 euro)
Statsbidrag (1 000 euro)
Kompetenscentrum2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
          
Påverkan genom information9 1969 1378 7391 6801 8451 8457 5167 2926 894
Utveckling av nya lösningar22 86621 51320 4699 3698 5008 50013 49713 01311 969
Kundanpassade lösningar20 95120 69220 68718 45518 50018 5002 4962 1922 187
Kompetenscentrum16 36915 07813 2691 9141 0321 03214 45514 04612 237
Sammanlagt69 38266 42063 16431 41829 87729 87737 96436 54333 787
          
Finansieringsandel, %   454547555552

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsprogrammet-337
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-296
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-2 500
Lönejusteringar150
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-190
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-33
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-50
Sammanlagt-3 256

2015 budget33 287 000
2014 budget36 543 000
2013 bokslut37 964 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 612 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner

7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken också förbättra tillgången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdstjänster för medborgarna.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra tre femtedelar och konsumtionsutgifterna två femtedelar. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående projekt samt de mål som ställts på dem.

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

 
Fortsättning och effektivisering av pågående projekt
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Företagshälsovård
Fungerande basservice inom social- och hälsovården
Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa
Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet
Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar
Ett nätverk för den nationella cancercentralen
Den nationella finansieringen av Joint Action-projekten
Programmet för minskning av våldet mot kvinnor
Ett projekt för planering och beredning av sammanslagningen av handikapplagar
Rätt att få vård och konsekvenserna av ökad valfrihet
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen
Vård för missbrukarmödrar
Uppgifter som hänför sig till genomförandet av Istanbulkonventionen
Främjande av faktabaserat vårdarbete till forskningsstiftelser för vårdarbete
Spridning av verksamhets- och utbildningsmodeller med låg tröskel
 
EU:s ramprogram och särskilda program
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av handlingsprogrammet Osatyökyky för främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna-100
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen-2 400
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen -500
Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen med ett tillägg som är nödvändigt för fortsättningen500
Överföring från moment 33.01.2182
Försöket med arbetsbanker och övriga sysselsättningsåtgärder (regeringsprogr.)300
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-2 400
Sammanlagt-4 518

2015 budget5 612 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget10 130 000
2013 bokslut9 326 000