Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 167 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 600 000 euro för 2015. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

 2013
bokslut
2014
mål
2015
mål
    
Produktivitetsindex för arbete100,8>100>100
Totalproduktivitetsindex102,0>100>100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet186193210
Avgiftsfri verksamhet433730
Sammanlagt229230240

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall1)
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 14226 05225 117
Bruttoinkomster20 46620 55020 950
Nettoutgifter4 6765 5024 167
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 581  
— överförts till följande år1 483  

1) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året.

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Budgetfinansiering3 5785 5024 167
— mom. 33.02.043 584  
— IV tilläggsbudget 2013 mom. 33.02.06-6  
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt18 98320 55020 950
— offentligrättsliga prestationer16 97118 60019 000
— företagsekonomiska prestationer---
— prestationer enligt speciallagar1 9591 9501 950
Andra intäkter53--
Post som överförts från föregående år2 5811 483-
Sammanlagt25 14227 53525 117

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer16 97118 60019 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader13 24314 67114 975
— andel av samkostnader3 7283 9294 025
Totala kostnader16 97118 60019 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)---
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer1 9591 9501 950
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 4971 5391 539
— andel av samkostnader400411411
Totala kostnader1 8971 9501 950
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)62--
Kostnadsmotsvarighet, %103100100
Produktion och kvalitetsledning
  • — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
  • — Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering.
  • — Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel.
  • — En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn.
  • — Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet.
  • — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
  • — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,53,6över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar7,8<10under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ombudgetering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011, minskning av ett tillägg av engångsnatur-832
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-6
Lönejusteringar92
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-21
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -43
Nivåförändring-500
Sammanlagt-1 335

2015 budget4 167 000
2014 budget5 502 000
2013 bokslut3 578 000