Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 460 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring av tjänsten som systemadministratör för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionät VIRVE till social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari 2015.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta

— särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter

— harmonisera den styrning som tillsynen över social- och hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet

— styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll

— vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhälleliga målen. På de samhälleliga målen inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen.

Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Funktionell effektivitet

 2013 bokslut2014 mål2015 mål
    
Produktivitetsindex för arbete100,15förändring>0förändring>0
Totalproduktivitetsindex100,76förändring>0förändring>0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 78114 10115 760
Bruttoinkomster3 1072 3303 300
Nettoutgifter13 67411 77112 460
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 108  
— överförts till följande år2 599  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten4 0903 3004 400
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet9839701 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt2 8452 2003 250
— andel av samkostnader, sammanlagt9671 1001 150
Totalkostnader, sammanlagt3 8123 3004 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)278--
Kostnadsmotsvarighet, %107100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2013
utfall
2014
prognos
2015
prognos
2014/2015
förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 34818 40018 4000,0
Tillsynsärenden1 1261 1751 2607,2
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9619709700,0
Serviceförmåga2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid    
— finländsk reglerad utbildning, 5 dagar95 % behandlades inom 5 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån.95 % behandlades inom 4 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån.95 % behandlades inom 4 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagarinom 4 arbetsdagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån. mediantid 85 dagar och genomsnittlig behandlingstid 4,5 mån. 81 % av tillståndsärendena behandlades inom 8 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån.mediantid för behandling 8 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom knappt 20 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån.mediantid 3,7 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom 7 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån.mediantid 1,6 mån. och genomsnittlig behandlingstid 8,2 mån., 92 % av ärendena behandlades inom 18 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden gällande alkoholtillstånd   
— behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar146 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar78 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar13 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.01.21)100
Utvecklande av de elektroniska förvaltningstjänsterna (SAMPO) (2015 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)825
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet i form av överföring från moment 33.01.21108
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE (överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.)-70
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-16
Indexhöjning av hyresutgifterna12
Löneglidningsinbesparing-26
Lönejusteringar67
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-58
Ytterligare besparing i omkostnaderna -144
Nivåförändring-109
Sammanlagt689

2015 budget12 460 000
2014 I tilläggsb.270 000
2014 budget11 771 000
2013 bokslut12 165 000