Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 437 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken

 2013
utfall
1 000 €
årsv.2014
ordinarie budget
1 000 €
årsv.2015
budgetprop.
1 000 €
årsv.
       
Budgetfinansiering12 8739316 27712114 43783
Avgiftsbelagd verksamhet26 81023629 84324939 888301
Samfinansierad verksamhet1 117268002090023
Sammanlagt40 80035546 92039055 225407

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

 2013
bokslut
1 000 €
årsv.2014
mål
1 000 €
årsv.2015
mål
1 000 €
årsv.1)
       
Kärnenergi20 36612126 38114634 795164
Strålningsverksamhet4 400294 063324 65131
Beredskapsverksamhet1 685111 777121 86412
Forskning och utveckling5 112305 875354 24925
Tjänster5 091274 914275 20128
Kommunikation1 282994771 2769
Miljö2 864132 963143 18914
Gemensamma tjänster2)-48-45-43
Sammanlagt40 80028846 92031855 225334

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2015 uppskattas dessa motsvara 73 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter39 83149 92049 372
Bruttoinkomster26 95833 64334 935
Nettoutgifter12 87316 27714 437
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 073  
— överförts till följande år4 042  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer18 28525 12930 638
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten18 29325 12930 638
    
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer2 7282 8143 250
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 9512 8143 250
    
Kostnadsmotsvarighet, %92,5100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk131100100
— finansiering från EU823600700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen163100100
Intäkter sammanlagt1 117800900
    
Totala kostnader för projekt2 7221 6001 800
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-1 605-800-900
Självfinansieringsandel, %595050
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur-1 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-21
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-51
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-560
Indexhöjning av hyresutgifterna16
Löneglidningsinbesparing-24
Lönejusteringar145
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-74
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)36
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -168
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)200
Nivåförändring-82
Sammanlagt-1 840

2015 budget14 437 000
2014 budget16 277 000
2013 bokslut13 842 000