Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. TillsynPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd.

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — en stadig grund för välfärden
 • — tillgång till välfärd för alla
 • — en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.
Effektivitet
 • — garanterande av rättssäkerheten
 • — behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed
 • — säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.
Verksamhetens resultat

Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av målet förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak.

Verksamhetens omfattning 2013—2015

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Utgifter, euro9 700 0009 700 00010 300 000
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.9 6179 5009 200

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 437 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken

 2013
utfall
1 000 €
årsv.2014
ordinarie budget
1 000 €
årsv.2015
budgetprop.
1 000 €
årsv.
       
Budgetfinansiering12 8739316 27712114 43783
Avgiftsbelagd verksamhet26 81023629 84324939 888301
Samfinansierad verksamhet1 117268002090023
Sammanlagt40 80035546 92039055 225407

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

 2013
bokslut
1 000 €
årsv.2014
mål
1 000 €
årsv.2015
mål
1 000 €
årsv.1)
       
Kärnenergi20 36612126 38114634 795164
Strålningsverksamhet4 400294 063324 65131
Beredskapsverksamhet1 685111 777121 86412
Forskning och utveckling5 112305 875354 24925
Tjänster5 091274 914275 20128
Kommunikation1 282994771 2769
Miljö2 864132 963143 18914
Gemensamma tjänster2)-48-45-43
Sammanlagt40 80028846 92031855 225334

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2015 uppskattas dessa motsvara 73 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter39 83149 92049 372
Bruttoinkomster26 95833 64334 935
Nettoutgifter12 87316 27714 437
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 073  
— överförts till följande år4 042  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer18 28525 12930 638
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten18 29325 12930 638
    
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer2 7282 8143 250
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 9512 8143 250
    
Kostnadsmotsvarighet, %92,5100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk131100100
— finansiering från EU823600700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen163100100
Intäkter sammanlagt1 117800900
    
Totala kostnader för projekt2 7221 6001 800
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-1 605-800-900
Självfinansieringsandel, %595050
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur-1 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-21
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-51
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-560
Indexhöjning av hyresutgifterna16
Löneglidningsinbesparing-24
Lönejusteringar145
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-74
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)36
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -168
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)200
Nivåförändring-82
Sammanlagt-1 840

2015 budget14 437 000
2014 budget16 277 000
2013 bokslut13 842 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 460 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring av tjänsten som systemadministratör för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionät VIRVE till social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari 2015.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta

— särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter

— harmonisera den styrning som tillsynen över social- och hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet

— styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll

— vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhälleliga målen. På de samhälleliga målen inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen.

Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Funktionell effektivitet

 2013 bokslut2014 mål2015 mål
    
Produktivitetsindex för arbete100,15förändring>0förändring>0
Totalproduktivitetsindex100,76förändring>0förändring>0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 78114 10115 760
Bruttoinkomster3 1072 3303 300
Nettoutgifter13 67411 77112 460
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 108  
— överförts till följande år2 599  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten4 0903 3004 400
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet9839701 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt2 8452 2003 250
— andel av samkostnader, sammanlagt9671 1001 150
Totalkostnader, sammanlagt3 8123 3004 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)278--
Kostnadsmotsvarighet, %107100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2013
utfall
2014
prognos
2015
prognos
2014/2015
förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 34818 40018 4000,0
Tillsynsärenden1 1261 1751 2607,2
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9619709700,0
Serviceförmåga2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid    
— finländsk reglerad utbildning, 5 dagar95 % behandlades inom 5 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån.95 % behandlades inom 4 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
— utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån.95 % behandlades inom 4 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagarinom 4 arbetsdagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån. mediantid 85 dagar och genomsnittlig behandlingstid 4,5 mån. 81 % av tillståndsärendena behandlades inom 8 mån. förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån.mediantid för behandling 8 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom knappt 20 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån.mediantid 3,7 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom 7 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån.mediantid 1,6 mån. och genomsnittlig behandlingstid 8,2 mån., 92 % av ärendena behandlades inom 18 mån.förenligt
med målet
förenligt
med målet
Ärenden gällande alkoholtillstånd   
— behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar146 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar78 dagarförenligt
med målet
förenligt
med målet
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar13 dagar förenligt
med målet
förenligt
med målet
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.01.21)100
Utvecklande av de elektroniska förvaltningstjänsterna (SAMPO) (2015 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)825
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet i form av överföring från moment 33.01.21108
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE (överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.)-70
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-16
Indexhöjning av hyresutgifterna12
Löneglidningsinbesparing-26
Lönejusteringar67
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-58
Ytterligare besparing i omkostnaderna -144
Nivåförändring-109
Sammanlagt689

2015 budget12 460 000
2014 I tilläggsb.270 000
2014 budget11 771 000
2013 bokslut12 165 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 167 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 600 000 euro för 2015. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

 2013
bokslut
2014
mål
2015
mål
    
Produktivitetsindex för arbete100,8>100>100
Totalproduktivitetsindex102,0>100>100

Antal årsverken inom centret (årsv.)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet186193210
Avgiftsfri verksamhet433730
Sammanlagt229230240

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall1)
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 14226 05225 117
Bruttoinkomster20 46620 55020 950
Nettoutgifter4 6765 5024 167
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 581  
— överförts till följande år1 483  

1) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året.

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Budgetfinansiering3 5785 5024 167
— mom. 33.02.043 584  
— IV tilläggsbudget 2013 mom. 33.02.06-6  
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt18 98320 55020 950
— offentligrättsliga prestationer16 97118 60019 000
— företagsekonomiska prestationer---
— prestationer enligt speciallagar1 9591 9501 950
Andra intäkter53--
Post som överförts från föregående år2 5811 483-
Sammanlagt25 14227 53525 117

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer16 97118 60019 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader13 24314 67114 975
— andel av samkostnader3 7283 9294 025
Totala kostnader16 97118 60019 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)---
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer1 9591 9501 950
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 4971 5391 539
— andel av samkostnader400411411
Totala kostnader1 8971 9501 950
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)62--
Kostnadsmotsvarighet, %103100100
Produktion och kvalitetsledning
 • — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
 • — Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering.
 • — Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel.
 • — En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn.
 • — Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet.
 • — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
 • — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,53,6över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar7,8<10under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ombudgetering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011, minskning av ett tillägg av engångsnatur-832
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-6
Lönejusteringar92
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-21
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -43
Nivåförändring-500
Sammanlagt-1 335

2015 budget4 167 000
2014 budget5 502 000
2013 bokslut3 578 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförhöjning till följd av kostnadsökning600
Sammanlagt600

2015 budget10 900 000
2014 budget10 300 000
2013 bokslut10 458 584