Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
              03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              (21.) Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs därutöver av strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 353 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år 2015:

Funktionell effektivitet
 • — Den interna redovisningen och andra uppföljningssystem utvecklas i samband med att informationssystemet Kieku tas i bruk.
 • — Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
 • — Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av elektroniska datasystem (KanTa och Tikesos).
 • — Man deltar i beredningen av kommunreformen.
 • — Verkställandet av den reviderade socialvårdslagstiftningen inleds.
 • — Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.
 • — Man håller på att bereda och verkställa en lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.
 • — Verkställandet och utvärderingen av äldreomsorgslagen fortsätter.
 • — Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas.
 • — Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.
 • — Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.
 • — Arbetstillfredsställelseindex är minst 3,6 (på en skala från 1—5) (år 2014 var utfallet 3,59, år 2013 3,47 och år 2011 3,5).
 • — Sjukfrånvaron är högst 8 dagar/årsverke (år 2013 var utfallet 8,4, år 2012 8,6 och år 2011 11,2).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
budget
2015
budgetprop.
    
Ledningen och de särskilda enheterna6 0066 0874 572
Stödet för ledningen   
Förvaltnings- och planeringsavdelningen15 15415 56314 348
Försäkringsavdelningen3 4593 5063 569
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa5 1655 2355 278
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster5 9506 0306 066
Arbetarskyddsavdelningen4 5094 5694 520
Sammanlagt40 24340 99038 353

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter44 14044 86342 516
Bruttoinkomster3 8973 8734 163
Nettoutgifter40 24340 99038 353
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 807  
— överförts till följande år8 594  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag i anslutning till genomförandet av produktivitetsprogrammet-270
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03)-1 650
Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE från moment 33.02.05 (1 årsv.)70
Överföring till moment 23.01.02-150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-57
Indexhöjning av hyresutgifterna44
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-4
Löneglidningsinbesparing-65
Lönejusteringar168
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-204
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-50
Ytterligare besparing i omkostnaderna -467
Sammanlagt-2 637

2015 budget38 353 000
2014 I tilläggsb.-154 000
2014 budget40 990 000
2013 bokslut41 030 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 245 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Funktionell effektivitet   
Beslutspris (euro/avgörande)259263271
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)293295290
    
Produktion och kvalitetsledning   
Anhängiggjorda besvärsärenden9 3809 5009 500
Behandlingstid för besvären (mån.)7,07,06,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 8 500 beslut och 30 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 8 500 beslut och ett anslag på 2 216 000 euro.

Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Löneglidningsinbesparing-4
Lönejusteringar11
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-11
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-2
Sammanlagt-5

2015 budget2 245 000
2014 budget2 250 000
2013 bokslut2 363 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2015. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat
 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Produktivitet och lönsamhet   
Beslutspris (euro/avgörande)194200203
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)403395400
    
Produktion och kvalitetsledning   
Anhängiggjorda besvärsärenden (antal)20 91022 00022 000
Behandlingstid för besvären (mån.)8,37 6

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och 57,5 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och ett anslag på 4 539 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-8
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-23
Nivåförändring1
Sammanlagt-9

2015 budget4 539 000
2014 budget4 548 000
2013 bokslut4 524 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 590 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2015 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

 2013
utfall
1 000 €
årsv.2014
uppskattning
1 000 €
årsv.2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
       
Omkostnadsanslag551560055905
Företagsekonomiska prestationer56 59182557 90481858 659814
Utomstående finansiering sammanlagt109112811141
Sammanlagt57 25183158 63282459 363820

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter57 25158 63259 363
Bruttoinkomster56 70058 03258 773
Nettoutgifter551600590
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år600  
— överförts till följande år600  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus183,1186,0188,0
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus97,686,086,0
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus196,8194,8200,8

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus360,09370373
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus867,69850869
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus363,53380,39372

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer55 72656 90457 659
— övriga intäkter1 1091 1281 114
Intäkter sammanlagt56 83558 03258 773
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader56 43957 48958 262
— andel av samkostnader375451451
Totala kostnader56 81457 94058 713
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)219260
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter141 471139 595141 571
Sinnesundersökningsvårddygn4 5454 5454 742
Sinnesundersökningar787678
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 5324 5264 562
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga16110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga122
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1
Indexhöjning av hyresutgifterna1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -7
Sammanlagt-10

2015 budget590 000
2014 budget600 000
2013 bokslut551 252

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 031 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2015 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens skolhem

 2013
utfall
1 000 €
årsv.2014
ordinarie
budget
1 000 €
årsv.2015
uppskattning
1 000 €
årsv.
       
Omkostnadsanslag5485,55485,51 0315,5
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel)20 899331,622 374321,022 374321,0
Sammanlagt21 447337,122 922326,523 405326,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 44722 92223 405
Bruttoinkomster20 89922 37422 374
Nettoutgifter5485481 031
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år548  
— överförts till följande år548  

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer19 63620 80420 804
— övriga intäkter2 8763 1053 105
Intäkter sammanlagt22 51223 90923 909
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 6131 5351 535
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader22 39623 92623 926
— andel av samkostnader434407407
Totala kostnader22 83024 33324 333
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-318-424-424
Kostnadsmotsvarighet, %999898

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
   
Vårddygn 50 07151 50847 508
Vårddygn inom den särskilda omsorgen5 9905 2685 268
Skoldagar27 59726 02426 024
Eftervårdsdygn7 0694 1874 187
Fängelsets familjeavdelning   
Vårddygn2 6702 7002 700
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för utvecklande av statens skolhems lokaler500
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1
Indexhöjning av hyresutgifterna1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-5
Ytterligare besparing i omkostnaderna -12
Sammanlagt483

2015 budget1 031 000
2014 budget548 000
2013 bokslut548 000

(21.) Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.02.05)-100
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet (överföring till moment 33.02.05)-108
Överföring till moment 33.03.63-82
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-1 500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-1 406
Nivåförändring2 126
Sammanlagt-1 070

2014 budget1 070 000
2013 bokslut1 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst och recepttjänsten) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd)

6) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården, såsom KanTa-projektet, på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Tyngdpunkten för finansieringen överförs till uppbyggnaden av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården i enlighet med kommande lagstiftning. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Social- och hälsovårdsministeriet 
Strategisk planering och styrning (SHM)600
Ändringar som föranleds av lagstiftningen samt anskaffningar av nya datasystemtjänster6 000
Institutet för hälsa och välfärd 
Den operativa ledningen av genomförandet2 300
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå4 430
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen4 000
Sammanlagt17 330

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 000
Sammanlagt1 000

2015 budget17 330 000
2014 budget16 330 000
2013 bokslut11 800 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 094 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-806
Sammanlagt-806

2015 budget20 094 000
2014 budget20 900 000
2013 bokslut19 106 003

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 032 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.


2015 budget4 032 000
2014 budget4 322 000
2013 bokslut4 032 000