Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimyndighetens omkostnader
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Energistöd
              41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland stöds verksamheten vid Enontekiön Sähkö Oy, som verkar inom Enontekis kommuns område, och Tunturiverkko Oy:s ersättningsinvesteringar inom Utsjokiregionen. I Enontekis riktas stödet för att sätta i stånd elmatningsförbindelsen inom Kilpisjärvi område. I Utsjoki används stödet för att skapa förutsättningar för elandelslaget Utsjoen Sähköosuuskunta och Inergia Oy att gå samman till ett större nätbolag (Tunturiverkko Oy). De investeringar som krävs i elnäten i området är omfattande i förhållande till bolagens omsättning. Med hjälp av stödet kan höjningarna av elöverföringspriset hållas på en rimlig nivå.

I den första tilläggsbudgeten för 2009 beviljades i ovannämnda syften en fullmakt på 1 000 000 euro och i statsbudgeten för 2014 en fullmakt på 4 800 000 euro, Avsikten är att år 2015 använda 1 800 000 euro av anslaget för investeringar i Enontekiön Sähkö Oy:s nät i Kilpisjärvi och 150 000 euro för ersättningsinvesteringar inom Utsjoki område.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201520162017Sammanlagt
fr.o.m.
2015
     
Förbindelser som ingåtts före år 20151 9501 8001753 925
Utgifter sammanlagt1 9501 8001753 925

Vid beviljande av bidrag till Enontekiön Sähkö Oy beaktas EU:s anmälningsförfarande om statligt stöd och regleringen av undantag som gäller det. Vad gäller fjällnätet är det fråga om ett EU-statsstöd enligt artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som uppfyller förutsättningarna i kommissionens beslut 2005/842/EG och som inte omfattas av notifieringsplikt.

Samhälleliga effektmål

Man säkerställer en välfungerande eldistribution i de nordligaste delarna av Finland utan att överföringspriserna blir orimligt höga.

— Upprätthållandet av glesbygdernas livsduglighet stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ombyggnad av elnätet inom Kilpisjärvi område450
Sammanlagt450

2015 budget1 950 000
2014 budget1 500 000
2013 bokslut135 254