Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 623 000 euro.

Med anslaget avses det anslag som reserverats för utveckling av landsbygden som avses i 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och i de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till betalning av utgifterna för landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt 16 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget stöds genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Anslaget används för omkostnaderna för landsbygdpolitikens samarbetsgrupp och för att stärka samarbetsgruppens nätverkande. Med anslaget finansieras i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet avsedda riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Anslaget används för att stödja byaverksamhet.

Arbetet i samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken, i samarbetsgruppens sekretariat och i temagrupperna utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs i ministerierna. Övriga utgifter som föranleds av samarbetsgruppens verksamhet får betalas av detta anslag.

Avsikten är att 1 025 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 488 000
Statsbidrag till byaverksamhet 1 025 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken 110 000
Sammanlagt 1 623 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -250
Riksomfattande utveckling av byaverksamheten 600
Sparbeslut -1 000
Sammanlagt -650

2015 budget 1 623 000
2014 budget 2 273 000
2013 bokslut 2 273 000