Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
              (43.) Landskapsutvecklingspengar
              62. Utvecklande av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 623 000 euro.

Med anslaget avses det anslag som reserverats för utveckling av landsbygden som avses i 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och i de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till betalning av utgifterna för landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt 16 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget stöds genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Anslaget används för omkostnaderna för landsbygdpolitikens samarbetsgrupp och för att stärka samarbetsgruppens nätverkande. Med anslaget finansieras i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet avsedda riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Anslaget används för att stödja byaverksamhet.

Arbetet i samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken, i samarbetsgruppens sekretariat och i temagrupperna utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs i ministerierna. Övriga utgifter som föranleds av samarbetsgruppens verksamhet får betalas av detta anslag.

Avsikten är att 1 025 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt488 000
Statsbidrag till byaverksamhet1 025 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken110 000
Sammanlagt1 623 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av en post av engångsnatur-250
Riksomfattande utveckling av byaverksamheten600
Sparbeslut-1 000
Sammanlagt-650

2015 budget1 623 000
2014 budget2 273 000
2013 bokslut2 273 000