Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              (04.) Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 607 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Ackrediteringstjänsten FINAS som finns i anslutning till Mätteknikcentralen MIKES övergår till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 januari 2015. I samband med överföringen av uppgifterna överförs sammanlagt 25 årsverken till verket.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet.Verket är också nationell gruvmyndighet. Dessutom producerar verket ackrediteringstjänster som anger kompetens och tillförlitlighet, och främjar ackreditering. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2015:

Effektivitet
  • — Företagen och medborgarna agerar ansvarsfullt och tryggt och på eget initiativ.
  • — Den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven i fråga om produkter, anläggningar och inrättningar förblir åtminstone på samma nivå som tidigare och antalet skador på människa, miljö och egendom minskar.

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
Totalproduktivitet   
– Värdet på totalproduktivitetsindexet99100100
Kostnadsmotsvarighet   
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet92100100
Produktion och kvalitetsledning   
Tillsynen är riskbaserad och synlig   
— Tillsynsbesök och tillsynsfall6 1794 9205 120
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom tillsynen över anläggningar19 99616 28416 134
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen5 0434 3173 912
— Tillstånd, anmälningar och registreringar inom produkttillsynen över kemikalier25 52712 78514 474
— Organ som Finas ackrediterat213215218
Serviceförmåga och kvalitet   
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %958989
— Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5), FINAS4,4> 4> 4

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken223225250
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,53,53,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter20 65719 65722 440
Bruttoinkomster1 5501 1003 833
Nettoutgifter19 10718 55718 607
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 603  
— överförts till följande år726  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ackrediteringstjänsten FINAS (överföring från moment 32.20.(05))420
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)-55
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-26
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Löneglidningsinbesparing-33
Lönejusteringar88
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-93
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-51
Ytterligare besparing i omkostnaderna -220
Sammanlagt50

2015 budget18 607 000
2014 budget18 557 000
2013 bokslut18 230 000