Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd i enlighet med statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under moment 32.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Med medel under momentet får även investeringsutgifter betalas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med medel under momentet betalas kostnader som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2015. Investeringsunderstödet i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsprogrammet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och förordningen om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) har slopats. Investeringsunderstödet i sysselsättningsfrämjande syfte har delvis ersatts med understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) som finansieras med medel under moment 32.30.45.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201520162017Sammanlagt
fr.o.m.
2015
     
Förbindelser som ingåtts före år 20158 0005 0002 90015 900
Utgifter sammanlagt8 0005 0002 90015 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Understöd för utveckling av företagens verksamhetsmiljö (överföring från moment 32.30.45)-500
Nivåförändring1 344
Sammanlagt844

2015 budget8 000 000
2014 budget7 156 000
2013 bokslut14 303 218