Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              44. Regionalt transportstöd
              45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
              50. Lönegaranti
              51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
              64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 153 838 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftsutbildning, vilka finansieras med medel under moment 32.30.51

2) för utveckling av arbetsförvaltningen i närområdena.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning samt om ändring av vissa lagar som har samband med den. Med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en samarbetsmodell där arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer den arbetslösas servicebehov, ordnar tjänster för arbetslösa som behöver samservice så att dessa bildar helheter som är ändamålsenliga med tanke på sysselsättningen, och tillsammans ansvarar för att sysselsättningsprocessen går vidare och för uppföljningen av den. Avsikten är inte att det ska inrättas en ny, självständig organisation för samservicen, utan det är meningen att varje myndighet som omfattas av verksamhetsmodellen ska arbeta inom ramen för sina egna befogenheter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2015:

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst, %606969
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst, %606565
— andelen arbetsplatser som besatts genom arbetserbjudanden eller annars av en sökande från en byrå (inkl. ansökningsställena), minst, %11,42230
— nyttjandegrad för webbtjänster för arbetssökande, minst, %39-60

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken2 9193 0532 817
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,0-> 3,2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter164 046157 361154 238
Bruttoinkomster3 820400400
Nettoutgifter160 226156 961153 838
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år13 688  
— överförts till följande år14 437  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice (överföring till moment 28.40.03)-21
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)-4 134
Verställande av strukturpolitiska åtgärder (överföring till moment 32.30.51)5 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-212
Indexhöjning av hyresutgifterna221
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-8
Löneglidningsinbesparing-266
Lönejusteringar873
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-758
Sparbeslut-2 000
Ytterligare besparing i omkostnaderna -1 818
Sammanlagt-3 123

2015 budget153 838 000
2014 I tilläggsb.2 500 000
2014 budget156 961 000
2013 bokslut160 975 000