Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (05.) Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              (07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              (44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland
              (45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inbegripet åtgärder som vidtas av kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar

2) för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Målet för programmet Innovativa städer (INKA) är att stödja synergin mellan de nationella och regionbaserade åtgärderna inom innovationspolitiken i syfte att skapa internationellt attraktiva innovationskluster. Eftersom programmet baserar sig på lokala åtgärder och förenar de nationella och regionala resurserna och åtgärderna kompletterar det under perioden 2014—2020 andra instrument inom innovationspolitiken.

Programmet stöder stadsregionernas specialisering inom sina starka områden och ackumuleringen av internationellt betydande kompetens genom att sporra klustren till strategiska val av prioriteringar och ett brett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Kompetensbaserad ny affärsverksamhet främjas genom tidsenliga utvecklingsmiljöer, pionjärmarknader samt genom effektivt nationellt och internationellt nätverkande. Ett av målen för programmet är att utnyttja stora investeringar i stadsregionerna som test- och demonstrationsmiljöer för innovationer.

För programmet har man fastställt fem tematiska fokusområden: hållbara energilösningar, bioekonomi, cybersäkerhet, hälsan i framtiden samt smart stad och industri i förnyelse. De tolv största stadsregionerna har utsetts att genomföra programmet.

Avsikten är att anslaget ska användas för genomförandet av utvecklingsprojekten inom programmet Innovativa städer på de grunder som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Anslaget under momentet får också användas för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Samhälleliga verkningar
  • — I innovationsklustren uppkommer ny kompetensorienterad, internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på samarbete mellan näringslivets och den offentliga sektorns aktörer
  • — Urbana miljöer görs till attraktiva test- och utvecklingsplattformer för innovationer.
  • — Integreringen av innovationsaktörer i nationella och globala innovations- och värdenätverk stärks.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
INKA-programmet (överföring från moment 32.20.40)4 000
Nationella tjänster inom ramen för INKA-programmet (överföring till moment 32.20.06)-500
Startup-huset (bortfall av en post av engångsnatur) -300
Sparbeslut-4 000
Sammanlagt-800

2015 budget9 800 000
2014 budget10 600 000
2013 bokslut7 600 000