Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (05.) Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              (07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              (44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland
              (45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 362 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamhet samt aktiveringsverksamheten

2) till omkostnaderna för prognostiseringsnätverket Team Finland och för utvecklande och genomförande av prognosmodellen.

Förklaring: Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknologi, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2015:

Effektivitet

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktiviteten och den internationella affärsverksamheten ökar och näringslivet förnyas särskilt med hjälp av radikala innovationer och sektorsövergripande innovationsverksamhet   
Unga företag med snabb tillväxt   
— Antalet unga företag med finansiering499440440
— Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient302323
— Företagens realiserade/prognostiserade omsättning, koefficient0,9811
Tillväxtföretag som internationaliseras    
— Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient191919
— Realiserad/prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient0,5611
Offentliga forskningsorganisationer   
— Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt 15,21212
    
Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet   
Tillväxtföretag som internationaliseras   
— Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100)798080
— Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning484950
Storbolag   
— Tekes-penningflöde inom stora bolag, %958080
— Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt, %201170170
Offentliga forskningsorganisationer   
— Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt)868585
    
Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välstånd   
Specialteman som gäller flera kundsegment   
— Antalet anställda som drar nytta arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st.10 86412 00012 000
— Andelen cleantech av Tekes-finansieringen (%)-3333
— Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål606500520

I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 och 32.20.89. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2015—2018.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum samt genom indikativa uppföljningsmätare som publiceras årligen.

Funktionell effektivitet

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Verksamhetens resurshållning   
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %4,2< 5,0< 5,0
Produktivitet   
Värdet av projekt som inleds, mn euro/årsv. 3,3> 2,7> 2,7

Produktion och kvalitetsledning

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
Prestationer   
— Små och medelstora företags andel av företagsfinansieringen, %67> 60> 60
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5)4,0> 4,0> 4,0
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna   
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till små och medelstora företag, dagar57< 59< 59
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till storbolag, dagar69< 70< 70
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport för små och medelstora företag, dagar22< 21< 21
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %0,5< 0,6< 0,6

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken 285290290
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,53,5> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Projekt- och programverksamhet7 340 000
Omkostnader33 022 000
Sammanlagt40 362 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter43 09041 88440 662
Bruttoinkomster516600300
Nettoutgifter42 57441 28440 362
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år20 223  
— överförts till följande år18 288  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Team Finland)-400
Den nationella samordningen av fusionsforskningen (överföring till moment 32.20.49)-160
Nationella tjänster inom ramen för INKA-programmet (överföring från moment 32.20.42)500
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-57
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-143
Indexhöjning av hyresutgifterna29
Löneglidningsinbesparing-53
Lönejusteringar111
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-204
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-68
Ytterligare besparing i omkostnaderna -477
Sammanlagt-922

2015 budget40 362 000
2014 I tilläggsb.-160 000
2014 budget41 284 000
2013 bokslut40 639 000