Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (05.) Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              (07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              (44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland
              (45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

(02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT, som träder i kraft 2014, upphör Teknologiska forskningscentralen VTT:s verksamhet den 31 december 2012. Verksamheten fortsätter i form av ett bolag med specialuppgifter från och med den 1 januari 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -177
Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring till moment 32.20.49)-82 103
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-1 420
Forskningsinfrastrukturer (regeringsprogr.)-6 390
Löneglidningsinbesparing-115
Lönejusteringar217
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-789
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-158
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-104
Sammanlagt-91 039

2014 I tilläggsb.2 283 000
2014 budget91 039 000
2013 bokslut89 187 000