Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              (02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (05.) Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              (07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              (44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland
              (45.) Beredning av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt
              (46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 098 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2015:

Effektivitet
  • — Gruv- och utvinningsindustrin och samhällenas råvaruförsörjning stärks som en vital del av ekonomin för hållbar utveckling.
  • — Förutsättningarna för hållbara energilösningar och markanvändningsplaneringen förbättras.
  • — Geoinformation som en dellösning i fråga om utmaningarna för samhället och den globala utvecklingen.

Verksamhetens resultat

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %   
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning59,2 5757
— energiförsörjning och miljö20,12222
— markanvändning och byggande20,72121
    
Produktion och kvalitetsledning   
Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden    
— prognoser och nya tolkningar som gäller malmpotentialen, st.-33
— övriga rapporter och utredda ämnen, st.-2020
Kartläggning av torvtillgångar   
— kartlagd torvmarksareal, km2285300300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh685050
Regionala stenmaterialsutredningar, st.111
Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st.171818
Maringeologisk kartläggning   
— kartlagd areal, km2650500500
Publicering   
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st.525055
Serviceförmåga och kvalitet    
— interna auditeringar, st.81010

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Utvecklingen av årsverken589575555
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,443,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter52 29646 97445 098
Bruttoinkomster11 8989 0009 000
Nettoutgifter40 39837 97436 098
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 637  
— överförts till följande år1 553  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 2216 5006 500
— övriga intäkter90--
Intäkter sammanlagt7 3116 5006 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 9684 6004 600
— andel av samkostnaderna1 6581 4451 445
Kostnader sammanlagt6 6266 0456 045
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)685455455
Kostnadsmotsvarighet, % 110108108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet)-942
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-177
Indexhöjning av hyresutgifterna48
Löneglidningsinbesparing-69
Lönejusteringar171
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-184
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-98
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-20
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-127
Ytterligare besparing i omkostnaderna -427
Sammanlagt-1 876

2015 budget36 098 000
2014 budget37 974 000
2013 bokslut39 314 000