Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Civiltjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats.

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Personer som ansökt om civiltjänstgöring2 2502 2502 200
Antal utbildade personer1 7571 8001 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden351350300
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring452020

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment 32.01.02)-144
Sammanlagt-144

2015 budget4 939 000
2014 budget5 083 000
2013 bokslut5 505 400