Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
              01. Kommunikationsverkets omkostnader
              42. Understödjande av tidningspressen
              44. Innovationsstöd till medierna
              50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
              60. Överföring till statens televisions- och radiofond
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 894 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informationssamhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommunikationstjänster ska förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ska utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten 2015 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, öka transparensen på marknaden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandtjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2015, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt1—10/2013--
Ökning av antalet frekvenser som anvisats för användning av tillståndspliktiga radioanläggningar i näringslivet och hobbyverksamhet, %/år1 (näring), 5 (hobby)1 (näring), 4 (hobby)1 (näring), 4 (hobby)
Antalet tillämpningar som befriats från radiotillstånd, st./år833
Cybersäkerhetscentralens verksamhet inleds och etableras. Kommunikationsverket producerar lägesbilder om cybersäkerheten och tjänster för observation av datasäkerhetsavvikelser. Cybersäkerhetscentralens samarbetsnätverk utvärderar lägesbildens kvalitet. Enkät för samarbetsnätverket (skalan 1—5)-3,73,7
Kommunikationsverket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om fel- och störningssituationer i näten på Kommunikationsverkets webbplats. Uppdaterad information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en behändig karta tas i bruk etappvis på följande sätt:   
1 etappen: temperaturkarta över allvarliga störningaruppnås--
2 etappen: detaljerad karta över störningar och kvalitet-uppnås-
3 etappen: servicekarta (störningar, kvalitet, tillgång och övervakning)--uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris. Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år20055
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbandsförbindelser förbättras. Tillgången till bredbandsuppkopplingar ökar, %/år9,555
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, andel %1008080
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år088
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5)3,93,53,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå. Antalet långvariga allvarliga fel högst, st./år666
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)3,83,53,5
Verket främjar användning av internettjänster genom att utveckla den nationella datasäkerheten. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)3,83,53,5
Verket främjar utveckling av internettjänster genom att garantera en fungerande nätmiljö. Användbarheten i fråga om namnservrar, %100100100
Besluten om tillstånd och frekvenser uppnår målet för servicetiden. Målet för servicetiden är 28 dagar, andel %/år989595
Effektiv utredning av radiostörningar. Utredning av radiostörningar i nöd- och säkerhetstrafiken samt myndighetsradionätet högst, timmar under tjänstetid161616
Verket har genomfört en standardisering av datasäkerheten enligt en allmänt godkänd datasäkerhetsstandard. Avsikten är att datasäkerheten ska granskas årligen.-uppnåsuppnås
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5)3,63,63,6
    
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)0,380,400,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över datasäkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)0,300,750,90
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll0,500,580,58
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll0,260,340,34
Kostnaderna för frekvensförvaltningen exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina77125125
Förändring i arbetsproduktiviteten, %4,911
Förändring i den totala produktiviteten, %4,8622
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %1029495
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, %1089697

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (865/2012), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken, en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 180 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 535 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 208 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget

2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 16931 35733 050
Bruttoinkomster22 61420 31221 156
Nettoutgifter8 55511 04511 894
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 516  
— överförts till följande år5 856  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen9 93310 55810 668
Domännamnsavgifter3 5503 6003 600
Avgifter för numrering2 7742 7802 780
Övrig avgiftsbelagd verksamhet6 2944 5354 078
Intäkter sammanlagt22 55121 47321 126
    
Kostnader   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen10 75311 69211 725
Domännamnsavgifter3 0353 6763 568
Avgifter för numrering2 6982 8682 772
Övrig avgiftsbelagd verksamhet5 7254 6234 186
Kostnader sammanlagt22 21122 85922 251
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen-820-1 134-1 057
Domännamnsavgifter515-7632
Avgifter för numrering76-888
Övrig avgiftsbelagd verksamhet569-88-108
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt340-1 386-1 125
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen929091
Domännamnsavgifter11798101
Avgifter för numrering10397100
Övrig avgiftsbelagd verksamhet1109897
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt1029495

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 6466 6336 992
Intäkter sammanlagt6 6466 6336 992
    
Kostnader   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 1436 9007 186
Kostnader sammanlagt6 1436 9007 186
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet503-267-194
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt503-267-194
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet1089697
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt1089697

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Cybersäkerhetscentral500
Informationssamhällsavgift300
PRS-myndighetsverksamhet150
Skötsel av NCSA-uppgifter100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Indexhöjning av hyresutgifterna17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-60
Ytterligare besparing i omkostnaderna -141
Sammanlagt849

2015 budget11 894 000
2014 budget11 045 000
2013 bokslut9 895 000