Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              40. Vissa statsunderstöd
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 360 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.

Förklaring: Kommunikationsministeriet uppställer för sin verksamhet för 2015 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:

Produktion och kvalitetsledning

  • — Verksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas fortsatt på ett sätt som främjar såväl de samhälleliga verkningarna inom sektorn som resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
  • — Lagstiftningsarbetet uppfyller statsrådets kvalitetskrav.
Funktionell effektivitet
  • — Helhetsproduktiviteten ökar årligen med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter20 35920 80120 440
Bruttoinkomster3338080
Nettoutgifter20 02620 72120 360
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 252  
— överförts till följande år6 957  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-29
Indexhöjning av hyresutgifterna32
Löneglidningsinbesparing-28
Lönejusteringar67
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-104
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-58
Ytterligare besparing i omkostnaderna -241
Sammanlagt-361

2015 budget20 360 000
2014 budget20 721 000
2013 bokslut20 731 000