Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              (02.) Geodetiska institutets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

(02.) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring: Geodetiska institutet läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Lantmäteriverket. När engångsutgiften på 1 500 000 euro för reparation av forskningsstationen Metsähovi dras av från nettoanslaget på 5 499 000 euro för budgeten 2014, kvarstår 3 999 000 euro för överföring till andra moment. Geodetiska institutet har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 2 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammet för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från Geodetiska institutet överförs således sammanlagt 76 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Lantmäteriverket.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

 1 000 euroÅrsv.
   
Överförs till Lantmäteriverket (överföring till moment 30.70.01)-3 862-76
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-82 
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-9 
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-46 
Sammanlagt-3 999-76

2014 budget5 499 000
2013 bokslut5 614 000