Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 480 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet

2) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

  • — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser samt flygbildstjänster
  • — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
  • — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal
  • — att tillhandahålla annan service som anknyter till ovannämnda uppgifter.

I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Lantmäteriverket (RP 34/2014 rd).

Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden. Verket utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. För utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) har det reserverats sammanlagt 4,5 miljoner euro för åren 2012—2014 och reformarbetet fortsätter 2015—2017. Kostnadsförslaget för reparationerna är sammanlagt 7,5 miljoner euro.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Lantmäteriverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.70.01).

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

  2015 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
       
Lantmäteriuppgifter      
Avgiftsbelagd verksamhet 70 658 70 750 876
Budgetfinansierad verksamhet 47 776 1 050 912
Forsknings- och utvecklingsuppgifter som gäller geografisk information      
Avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet 2 670 1 800 30
Budgetfinansierad verksamhet 2 951 - 46
Förvaltningsområdets informationstekniska tjänster      
Avgiftsbelagd verksamhet och samarbete 7 880 7 560 90
Budgetfinansierad verksamhet 2 772 - 34
Sammanlagt1) 134 707 81 160 1 988

1) Årsverkskvoten under moment 30.70.01 för år 2015 är 1 988 årsverken.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
       
Effektivitet      
— Uppdateringsindexet för terrängdatabasen, % 99 98 98
— Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (version VTS2013) (1.1.2003 = 0), % 88,3 93 96
— antal sökningar i gränssnittstjänsten (mn) 210 220 230
Verksamhetens resultat      
Funktionell effektivitet      
— lönsamhetsindex 103,3 102,0 102,0
— produktivitetsindex 102,4 102,0 102,0
— styckningsförrättningar, st./årsv. 56,3 58 61
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² 136 162 162
Produktion och kvalitetsledning      
Mängden prestationer      
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 19 159 19 200 19 000
— ägoreglering (nyskifte), st. 7 11 7
— inskrivningsärenden, st. 213 402 280 000 245 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² 51 236 54 000 54 000
— refererade vetenskapliga publikationer 100 60 60
— övriga vetenskapliga publikationer 31 40 40
— övriga publikationer 48 10 10
— begäran om åtgärder inom IT-, förvaltnings- och utvecklingstjänsterna, st. 7 815 7 000 7 000
— driftsättande av it-tjänster (applikationer, databaser och data) 450 400 500
Kvalitetsledning      
— tiden för styckningar, mån. 7,1 6,0 6,0
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % 96 95 95
— andel genomförda driftsättningar (applikationer, ändringar i databasen) av planerade leveransversioner, %     99
— kundbelåtenhet totalt, % 86,6 75 75

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 127 059 122 830 128 640
Bruttoinkomster1) 74 511 72 367 81 160
Nettoutgifter 52 548 50 463 47 480
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 38 511    
— överförts till följande år 36 859    

1) Innehåller år 2015 på basis av serviceavtal som gäller informationsförvaltningstjänster inkomster på sammanlagt 6 630 000 euro (av jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, av Landsbygdsverket 3 600 000 euro, av Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, av Naturresursinstitutet 400 000 euro samt av andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 69 499 68 610 68 700
— övriga intäkter 394 - 200
Intäkter sammanlagt 69 893 68 610 68 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 48 705 46 017 46 105
— andel av samkostnaderna 24 305 22 751 22 795
Kostnader sammanlagt 73 010 68 768 68 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 117 -157 -
Kostnadsmotsvarighet, % 96 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 952 2 729 2 800
— övriga intäkter 20 50 50
Intäkter sammanlagt 2 972 2 779 2 850
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 320 1 366 1 508
— andel av samkostnaderna 1 576 1 278 1 220
Kostnader sammanlagt 2 896 2 644 2 728
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 76 135 122
Kostnadsmotsvarighet, % 103 105 104

I antalet årsverken under momentet har en minskning med 55 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. I antalet årsverken har inte som avdrag beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till statens gemensamma servicecenter i samband med TORI-projektet. Om en överföring sker inverkar den inte på anslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing av engångsnatur -5 000
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -3 000
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar 400
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet -1 350
Överföring från moment 30.01.(02) (124 årsv.) 2 723
Överföring från moment 30.70.(02) (76 årsv.) 3 862
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -78
Indexhöjning av hyresutgifterna 59
Löneglidningsinbesparing -145
Lönejusteringar 411
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -282
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -2 525
Ytterligare besparing i omkostnaderna -620
Nivåförändring 2 562
Sammanlagt -2 983

2015 budget 47 480 000
2014 budget 50 463 000
2013 bokslut 50 897 000