Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 443 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager

2) till betalning av understöd till de allmännyttiga föreningar och stiftelser inom skogsbruket som nämns i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

  
Understöd för anläggning av skogsfröplantager600 000
Föreningen för Skogskultur rf30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas30 000
Finska Forstföreningen rf434 000
Sammanlagt1 443 000

Förklaring: Behovet av anslag för anläggning av skogsfröplantager är 600 000 euro. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager och på de riktlinjer för nivån på stödet för fröförsörjningen som tagits fram utgående från de förslag som lagts fram av arbetsgruppen Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring400
Sammanlagt400

2015 budget1 443 000
2014 budget1 043 000
2013 bokslut1 543 000